سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه شهری ناصری –
صابر فرجامی شایسته –

چکیده:

ما در این مقاله اثرات بر هم کنش الکترون- الکترون را روی جریان قطبیده اسپینی و پتانسیل های الکتروشیمیایی در فلزات و نیمرسانای آلاییده در رژیم تبهگن مورد مطالعه قرار دادیم. از فرمولبندی کلی معادلات پخش- نفوذ که شامل اثرات برهم کنشی بس ذره ای ها می باشد شروع کرده و سپس اثرات قطبش اسپینی فرومغناطیس را روی تغییر چگالی حامل ها، قطبش اسپینی جریان و پتانسیل های الکتروشیمیایی تحلیل می کنیم. نشان می دهیم که اثرات بر هم کنش کولنی شامل سختی اسپینی و کشش اسپینی باعث کاهش مقدار ثابت پخش اسپینی می شود در مقابل موبلیتی بسته های اسپینی تحت تاثیر بر هم کنش نمی باشد.