سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا سلیمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
عبدالمجید لیاقت – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – عضو هیئت علمی بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

ریزش اندامک ها و پهنک های شور(Bladder hairs & Salt) ، باعث افزایش شوری خاک سطحی زیر سایه انداز (Bladders.] برخی از گونه های بوته ای آتریپلکس می شود [۳](Canopy
انشعاب و نفوذ عمودی منحصر به فرد ریشه ها، جذب بیشینه عناصر شوری ساز را در این گونه های نمک دوست(Halophyte) به همراه دارد [.۵] عناصر و تـرکیبـات شیمیـائـی جـذب شـده، در زیـر توده(Biomass ) تجمع یافته و در فصل خزان بخشی از آن بر خاک زیر سایه انداز ریخته می شود . بر اثر تجزیه، ترکیبات شیمیائی اندام هوائی (Biophitic Chemical Constituents ) آزاد شده و به موادخاکی افزوده می شوند [۲ و ۴ ]از طرفـی، کـاهش شـوری در اثر شستشوی بیشتر در بین بوته ها نیز مزید بر علت شده تا تفاوت در زیر سایه انداز نسبت به خارج سایه انداز بیشتر نمایان شود [.۶] در چنین شرایطی بذر گیاهان یکساله مرتعی در نزدیکی گیاهان آتریپلکس قادر به جوانه زنی نیستند[۱] قبل از ورود این گونه ها به مرتع، وضعیت شوری باید مطالعه شود .