مقاله اثرات بهداشتي مواجهه شغلي مزمن با غلظت هاي كم بخارات جيوه توسط كارگران يك واحد كلرآلكالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثرات بهداشتي مواجهه شغلي مزمن با غلظت هاي كم بخارات جيوه توسط كارگران يك واحد كلرآلكالي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحد کلرآلکالي
مقاله مواجهه با جيوه
مقاله علایم عصبي و رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاردانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثرات بهداشتي مواجهه شغلي مزمن با غلظت هاي كم بخارات جيوه طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: جمعيت مورد مطالعه را ۴۶ نفر كارگر مرد يك واحد كلرآلكالي داراي مواجهه شغلي با بخارات جيوه و ۶۵ نفر از كارگران سالم فاقد پيشينه شغلي مواجهه با جيوه (گروه مرجع) تشكيل مي داد. براي افراد پرسشنامه اي در مورد وجود علایم مواجهه با جيوه تكميل گرديد. ضمناً كليه كارگران مورد معاينات پزشكي قرار گرفته و آزمايشات بيوشيميايي متداول از آنها بعمل آمد. بعلاوه با استفاده از روش هاي استاندارد ميزان غلظت جيوه موجود در هوا و ادرار اندازه گيري و تعيين مقدار شد
يافته ها: غلظت جيوه محيطي و ادراري در افراد در معرض مواجهه به ترتيب برابر با µg/lit6.28±۳٫۹۷ و µg/m326.77±۳۴٫۳ برآورد گرديد. گر چه اين مقادير از مقادير حد تماس شغلي ( TLV ) و شاخص تماس بيولوژيكي ( (BEI توصيه شده براي اين ماده پايين تر هستند، ولي جيوه ادراري كارگران در معرض مواجهه نسبت به گروه مرجع به طور معني داري بالاتر بود. هيچ اختلاف معني داري بين دو گروه در شمارش سلول هاي خوني، ميزان اوره خون، ميزان كراتينين سرم و فعاليت سرمي آنزيم هاي كبدي مشاهده نشد. برعكس تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه ميزان شيوع خستگي جسمي و ذهني، بي اشتهايي، كاهش حافظه، تغييرات خلقي و عاطفي در افراد در معرض مواجهه نسبت به گروه مرجع به طور معني داري شايعتر بود. همچنين فراواني (درصد) شيوع علایمي مثل اسپاسم هاي دردناك عضلات دست و پا، بي قراري، ترس هاي مبهم و بي خوابي در گروه در معرض مواجهه نسبت به گروه مرجع بيشتر بود، هر چند كه اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مشاهدات نشان مي دهد كه مواجهه شغلي با بخارات جيوه حتي در غلظت هاي كم با احتمال بروز علایم عصبي و رواني همراه است.