سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه آقابابائی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کمبود ماده آلی در خاکهای کشاورزی مناطق خشک خصوصاً باغها یکی از مهمترین مشکلات تولید محصول به شمار میآید . کیفیت بقایای ( سوبسترای ) گیاهی اضافه شده به خاک میتواند نقش بسیار مهمی در تجزیه ماده آلی و بازچرخ عناصر غذایی داشته باشد . با این وجود، در باره اثر بقایای گیاهان باغی بر فعالیت و تنفس میکروبی خاک اطلاعات بسیار اندکی وجود دارد . به منظور مطالعه اثر نوع بقایای گیاهان باغی با کیفیتهای مختلف بر تنفس میکروبی و برآورد سرعت تجزیه بقایای آلی، یک آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار طی ۱۰۰ روز انکوباسیون انجام شد . سوبستراها در این تحقیق شامل لاشبرگ خرد و ریز شده بادام، گردو، انگور و اسید آمینه – L گلوتامین بودند . سوبستراها با یک خاک لوم رسی مخلوط گردیدند و دیاکسیدکربن متصاعد شده در طی ۱۰۰ روز انکوباسیون آزمایشگاهی پایش و اندازهگیری شد .
نتایج این تحقیق نشان داد افزودن بقایای گیاهی و اسید آمینه به خاک افزایش چشمگیر تنفس میکروبی را به همراه داشت . – L داشت و اسید امینه ۱% سرعت تجزیه و میزان تنفس میکروبی کلیه تیمارها با شاهد اختلاف معنیدار در سطح گلوتامین در ابتدا سرعت تنفس را به شدت افزایش داد . با این حال، آسید امینه – L گلوتامین تأثیری بر تنفس میکروبی در پایان دوره انکوباسیون نداشت که مبین این نکته است که کربن محدود کننده فعالیت میکروارگانیسمهاست . در پایان انکوباسیون، میزان تنفس در تیمار حاوی لاشبرگ بادام از همه بیشتر و در تیمار حاوی لاشبرگ انگور از همه کمتر بود . وجود تفاوت معنی دار تنفس و بیومس میکروبی بین تیمار های حاوی بقایای مختلف گیاهی حاکی از آن است که کیفیت ماده اضافه شده به خاک، به ویژه میزان نیتروژن، نقش بسیار مهمی در سرعت تجزیه و فعالیت میکروبی دارد . بطور خلاصه، اختلاف فاحش در سرعت تجزیه بقایای گیاهی نه تنها پویائی کربن و چرخه عناصر غذائی را تحت تأثیر قرار میدهد و بلکه تولید محصول و غلظت دیاکسیدکربن در اتمسفز را نیز تغییر میدهد