مقاله اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر وضعيت اقتصادي گندم کاران خسارت ديده شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر وضعيت اقتصادي گندم کاران خسارت ديده شهر قم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه محصولات کشاورزي
مقاله گندم کاران خسارت ديده
مقاله وضعيت اقتصادي کشاورزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نامي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق بررسي اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر وضعيت اقتصادي گندم کاران خسارت ديده شهر قم بود. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به لحاظ روش، پيمايشي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل ۲۴۰۰ نفر از گندم کاران شهرستان قم مي باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ۱۴۰ نفر تعيين گرديد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي بود که روايي آن توسط استادان دانشگاه و تعدادي از کارشناسان مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه، توسط آزمون مقدماتي مورد تاييد قرار گرفت، به نحوي که ضريب کرونباخ آلفا ۸۶ درصد تعيين گرديد. نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان مي دهد که از بين متغيرهاي مستقل شش مورد آن ها در وضعيت اقتصادي گندم کاران نقش موثر داشته اند که شامل متغيرهاي زمان بازپرداخت، متوسط سطح زيرکشت، سن، ميزان تحصيلات، ميزان غرامت و سابقه گندم کاري مي باشند که در مجموع ۹۰ درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين و پيش بيني مي کنند.