مقاله اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بي ثباتي قيمت نفت
مقاله توليد ناخالص داخلي
مقاله هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس
مقاله مدل GARCH
مقاله مدل VAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: متفكرآزاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران بر اساس اطلاعات فصلي در دوره (۱۳۸۴:۴- ۱۳۶۷:۱) است. به اين منظور ابتدا شاخص بي ثباتي قيمت نفت از طريق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغيرهاي مدل با استفاده از روش خود رگرسيون برداري (VAR) بررسي و در ادامه رابطه بلندمدت بين متغيرها نيز با استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس استخراج شده است.
بر اساس توابع عکس العمل آني، تکانه قيمت نفت تاثير منفي بر توليد داشته و در کل دوره مورد بررسي آن را پايين تر از سطح دايمي خود قرار مي دهد. هم چنين با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طي دوره زماني مورد مطالعه، متغيرهاي مخارج مصرفي بخش خصوصي، سرمايه گذاري و خالص صادرات، تاثير مثبت و معني داري بر توليد ناخالص داخلي داشته اند که اين نتايج با مباني نظري تحقيق سازگارند. مباني نظري، متغير مخارج کل بخش دولتي، برخلاف مباني نظري، تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد ولي با توجه به پايين بودن کارايي بخش دولت در اقتصاد ايران و هم چنين تاثير منفي بي ثباتي قيمت نفت بر مخارج دولت، اين نتيجه قابل قبول است. در بلندمدت متغير قيمت نفت تاثير مثبت و بي ثباتي قيمت نفت تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي داشته اند. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و درآمدهاي نفتي، نتايج مذکور قابل قبولي اند.