سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا توکلی مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
بابک یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دا

چکیده:

رشد روزافزون اینترنت تاثیرات مهمی را در کلیه حوزه های زندگی بشر بجا گذاشته است که یکی از مهمترین کاربردهای آن توسعه تجارت الکترونیک تحت این بستر می باشد. تجارت الکترونیک تغییرات بنیادینی را در الگوهای کسب و کار موجب گردیده است من جمله اقتصاد شبکه ای که از تعامل زنجیره تامین و تجارت الکترونیک حاصل شده است. از سوی دیگر بکارگی ری تجارت الکترونیک در سازمانها و یا سازمانهای گسترده کنونی علاوه بر منافع بالقو های که دارد موجب ایجاد چال شهایی نیز می گرد د. شناخت این چال شها قدرت مقابله پیشگیران های را به صاحبان کسب و کار می دهد تا پیشاپیش نسبت به چاره اندیشی پیرامون مشکلات و مسائل مرتب ط بپردازند . این مقاله به بررسی تاثیراتی م یپردازد که تجارت الکترونیک و اینترنت بر سازمانها و زنجیر ههای تامین گذارد هاند. منافعی که حرکت به سوی تجارت الکترونیک برای سازمانها ایجاد کرده است در کنار چالشهایی که سازمانها پیرامون این موضوعات دارند مورد بررسی قرار گرفته است. راهکارها و پیشنهاداتی نیز برای فائق آمدن بر این مشکلات ارائه گردیده اس ت. نقش تجارت الکترونیک در هر یک از حوز ههای عملیاتی زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته اس ت. حوزه های کارکردی خرید، فروش و بازاریابی, تولید و لجستیک حوزه های مورد بحث مقال ه می باشن د. در پایان نیز با جمع بندی مطالب به دسته بندی منافع و چالشهای بهره گری از تجارت الکترونیک پرداخته شده است.