سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدذبیح اله راوری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
حمید نجفی نژاد – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمد علی جواهری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

این بررسی به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و رقم جو در منطقه بردسیر کرمان در یک خاک شنی طی دو سال زراعی اجرا شد . چهار تاریخ کاشت( ١٥ و ٣٠ مهرماه و ١٥ و ٣٠ آبان ماه ) و چهار رقم جو (ماکویی، M-73-6 ،C-74-2 و والفجر) با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار موردبررسی واقع شدند .علاوه بر تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها به روش دا نکن، همبستگی صفات و مدل رگرسیونی چندمتغیره مناسب مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد دانه ، تعداد دانه در سنبله ، تعداد سنبله در مترمربع و ارتفاع گیاه در سطح ١% معنی دار بود و کشت زود ( ١٥ مهرماه) و تاخیر در ک شت ٣٠ آبان ماه ) باعث کاهش تعداد دانه در سنبله ، تعداد سنبله در مترمربع ) و ارتفاع گیاه و در نتیجه کاهش عملکرد شده است . بررسی همبستگی صفات نشان داد که بین صفات تعداد دانه در سنبله و عملکرد، تعداد سنبله در مترمربع و عمل کرد، همبستگی مثبت و معنی داردر سطح احتمال اشتباه ۰/۰۰۱ و بین ارتفاع گیاه وعملکرد همبستگی مثبت و معنی دار در سطح احتمال اشتباه ۰/۰۱ وجود داشت . از بین این صفات دو صفت تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع در مدل رگرسیون گام به گام قرارگرفتند (۰/۶۹۸=R^2).