سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان فرمهینی فراهانی – دانشجو
حمید مدنی – استاد
حسین حیدری شریف آباد – استاد
ابراهیم نجفی – استاد

چکیده:

این پژوهش در بهار سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت و تراکم های مختلف بوته بر شاخص های فیزیولو ژیک رشد وعملکرد ذرت دانه ای رقم KSC403su انجام گردید . یکی از اهدف این بررسی، تعیین مناسب ترین تار یخ کاشت و تراکم بوته برای دست یابی به حداکثر تو لید محصول دانه ذرت ش یرین به عنوان کشت دوم و پس از برداشت گندم آبی در شرایط آب وهوایی استان مرکزی (اراک) می باشد.برای این منظور تاریخ های مختلف کاشت به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل فرعی و هر کدام در سه سطح و جمعا نه تیمار در یک آزما یش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصاد فی و در چهار تکرار اجرا گردید. فاصله بین خطوط کاشت ٧٥ سانتی متر و تراکم ها ی ۶۵، ۷۵، ۸۵ هزار بوته در هکتار در تاریخ های ١٥ خرداد ، ٣٠ خرداد ، ١٥ تی ر ماه در نظر گرفتهشد.برخی از صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل: عملکرد دانه ، تعداد ردیف در بلال ، تعداد دانه در ردیف ، وزن هزار دانه ، و شاخص سرعت رشد محصول می باشد، که اندازه گیری و ثبت گردید . نتایج این بررسی نشان داد با تغییر تاریخ کاشت و ایجاد تراکم های مختلف بوته عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه تحت تاثیر قرارگرفت.به طوری که در تاریخ کاشت ١٥ خرداد و تراکم ٦٥ هزاربوته در هکتار بیشترین عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در رد یف، به دست آمد . همچنین گیاه از نظر شاخص سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول و تراکم ٦٥ هزار بوته در هکتار نسبت به سا یر تیمار های آزمایشی موفقیت بیشتری را نشان داده است . افز ایش تراکم بوته و تأخیر در کاشت در این بررس ی باعث کاهش تعداد دانه در ردیف گردید.