سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مکانیک – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این تحقیق اثرات تثبیت میدان کامپیوتری برای مرزهای متحرک را برای فشار و سرعت های ناپایا در یک جریان دو بعدی حلقه ای که ازدو استوانه هم مرکز تشکیل شده است ،و استوانه داخلی ثابت ولی استوانه خارجی تحت تاثیر نوسان هارمونیک با دامنه بزرگ می باشد را ارائه میدهد. حل های وابسته به زمان معادلات ناویر – استوکس برای جریان های لایه ای غیر قابل تراکم ناپایدار که به علت مرز نوسانی ایجاد میشوند بدست می آید. برای این منظور، ابتدا از تبدیل مختصات وابسته به زمان برای بدست اورن میدان کامپیوتری ثابت استفاده یمشود. معادلات حاکم حاصله در میدان ثابت در زمان واقعی بر مبنای شمای ضمنی سه زمانه گسسته سازی می گردند. سپس ، از یک انتگرال گیری زمانی مجازی با تراکم پذیری مصنوعی استفاده می گردد تا حل در زمان حقیقی جدید بدست آید. از روش ADI فاکتور گرفته شده استفاده می گردد تا معادلات گسسته و کوپله شده ححاصله که به شکل اختلافی در امده اند به مجموعه ای از سیستم های سه قطری کوپله نشده تبدیل و روی شبکه های غیر یکنواخت حل گردند. نتایج عددی بدست امده با نتایجی که از حل با دامنه های کوچک، بدون تبدیل ، بدست آمده اند مقایسه می گردند . این مقایسه نشان میدهد که برای بدست آوردن حل های صحیح جهت دامنه های نوسان بزرگ تبدیل مختصات زمانی اجتناب ناپذیر است. روش حل ونتایج این تحقیق می تواند برای تحلیل اثرات متقابل سیال – سازه (FSI) و ارتعاشات القاء شده بوسیله سیال (FIV) مورد استفاده قرار گیرند.