سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرو مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار اک
سیدفرهاد موسوی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

افزودن مواد آلی به خاک ها ویژگی های فیزیکی آنها را تغییر می دهد. به منظور تعیین اثرات تجمعی و باقی مانده کودهای آلی و شیمیایی بر جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی و تخلخل خاک، آزمایشی با تیمارهای کود گاوی ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتار)، لجن فاضلاب۲۵، ۵۰ ، ۱۰۰ تن در هکتار )، کود شیمیایی ( ۲۵۰ کیلوگرم درهکتار) و شاهد (بدون کو د)، هر کدام با سه تکرار ، در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. هر کرت۳×۱۵ متر به سه قسمت ۳×۳ متر ، ۳×۳ متر و ۳×۰ متر تقسیم شد . به کرت بزرگتر، لجن فاضلاب، کود گاوی و یا کود شیمیایی برای سه سال متوالی اضافه گردید . در دو قسمت کوچکتر نیز به یکی از آنها فقط در سال اول و به دیگری برای دو سال متوالی کود اضافه شد. در زمین طرح، گندم و ذرت کشت شد. اندازه گیری ویژگی های خاک در کرت ها در انتهای سال سوم در دو زمان، یکی بعد از برداشت گندم و دیگری بعد از برداشت ذرت انجام شد . نتایج نشان داد که جرم مخصوص ظاهری در تیمارهای کود شیمیایی در سال های اول تا سوم اختلاف معنی داری با تیمار شاهد در سطح ۱% داشت . تیمار کود گاوی در کلیه مقادیر باعث کاهش معنی دارp ‹۰/۰۱ جرم مخصوص ظاهری و جرم مخصوص حقیقی خاک گردید.