مقاله اثرات تجويز توام اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين بر آلبومين اوري، استرس اكسيداتيو، فشارخون، محصولات نهايي گليكوزيلاسيون پيشرفته، نيتريك اكسيد و اندوتلين -۱ سرم در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثرات تجويز توام اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين بر آلبومين اوري، استرس اكسيداتيو، فشارخون، محصولات نهايي گليكوزيلاسيون پيشرفته، نيتريك اكسيد و اندوتلين -۱ سرم در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفروپاتي ديابتي
مقاله اسيد ليپوئيك
مقاله پيريدوكسين
مقاله محصولات نهايي گليکوزيلاسيون پيشرفته
مقاله فشار خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نفر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نفروپاتي ديابتي شايع ترين علت نارسايي كليه است. بالا بودن غلظت سرمي محصولات نهايي گليكوزيلاسيون پيشرفته ، استرس اكسيداتيو و فشار خون سه عامل خطر مهم در زمينه ايجاد نفروپاتي ديابتي هستند. از آنجا كه تجويز منفرد مكمل اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين در بهبود نفروپاتي ديابتي موثر نبود، مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات تجويز توام اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين بر آلبومين اوري، استرس اكسيداتيو ، فشار خون، غلظت سرمي محصولات نهايي گليكوزيلاسيون پيشرفته، نيتريك اكسيد و اندوتلين- ۱ انجام شد.
مواد و روش ها: اين  مطالعه  يك كارآزمايي  بالينيِ  تصادفيِ  دو سو كور بود كه در آن ۳۸ بيمار مبتلا به نفروپاتي ديابتي (۲۳ زن  و ۱۵ مرد) به طور تصادفي به ۲ گروه دريافت كننده مكمل و گروه دارونما اختصاص داده شدند. بيماران گروه دريافت كننده مكمل، روزان mg 800 اسيد ليپوئيك و mg 80 پيريدوكسين به مدت ۱۲ هفته دريافت كردند، در حالي كه بيماران گروه دارونما روزانه دارونماهاي مشابهي دريافت مي كردند. در شروع مطالعه و پايان هفته دوازدهم از هر بيمار يك نمونه ادرار و cc 8 خون بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتا بودن گرفته شد و غلظت پنتوزيدين، كربوكسي متيل ليزين، مالون دي آلدئيد، اندوتلين۱-، نيتريك اكسيد، گلوكز سرم، غلظت آلبومين ادرار، فشارخون سيستوليك و دياستوليك اندازه گيري شد.
يافته ها : غلظت پنتوزيدين و كربوكسي متيل ليزين سرم در گروه دريافت كننده مكمل در پايان هفته دوازدهم نسبت به زمان شروع مطالعه به طور معني داري كاهش يافت (۰۵/۰>
P). غلظت مالون دي آلدئيد سرم (۲۵%) ، فشارخون سيستوليك (۲ ميلي متر جيوه) و غلظت آلبومين ادراري (۷۴ ميلي گرم به ازاي هر گرم كراتينين) در گروه دريافت كننده مكمل كاهش يافت و اين كاهش در مقايسه با گروه دارونما معني دار بود (۰۵/۰>P). غلظت نيتريك اكسيد سرم در گروه دريافت كننده مكمل در مقايسه با گروه دارونما به طور معني داري افزايش يافت (۰۵/۰>P). تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر ميانگين تغييرات غلظت اندوتلين۱- ، گلوكز سرم و فشارخون دياستوليك مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تجويز توأم اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين سبب كاهش معني دار غلظت كربوكسي متيل ليزين ، پنتوزيدين ، مالون دي آلدئيد سرم ، فشارخون سيستوليك و آلبومين اوري و افزايش غلظت نيتريك اكسيد سرم مي شود. بنابراين، تجويز توأم اسيد ليپوئيك و پيريدوكسين ممكن است در كند كردن پيشرفت نفروپاتي ديابتي نقش موثري داشته باشد.