مقاله اثرات تجويز توام كلسيم و ويتامين E بر سندرم قبل از قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات تجويز توام كلسيم و ويتامين E بر سندرم قبل از قاعدگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم قبل از قايدگي
مقاله مصرف توام کلسيم و ويتامين E
مقاله علايم خلقي
مقاله علايم رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحسن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ذونعمت كرماني اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم قبل از قاعدگي يك اختلال شايع در زنان جوان و ميانسال است كه بيشتر از ۹۵ درصد آنان را گرفتار مي كند. گاهي علايم خلقي، رفتاري و جسمي اين سندرم چنان شدتي دارند كه مانع فعاليت هاي معمول و نيز باعث اختلال در روابط بين فردي مي شوند. با توجه به گزارش هايي كه در مورد تاثير كلسيم و ويتامين E بر كاهش علايم سندرم قبل از قاعدگي وجود دارد، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مصرف توام كلسيم و ويتامين E بر روي علايم سندرم قبل از قاعدگي در دانشجو يان دختر خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به روش كار آزمايي سه سو كور بر روي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد. تشخيص اين سندرم طبق نظر انجمن زنان و مامايي آمريكا (ACOG) بر اساس وجود حداقل يك علامت خلقي و يك علامت جسمي از مجموع علايم رواني و جسماني اين سندرم صورت گرفت. افراد مورد پژوهش به مدت سه سيكل متوالي پرسشنامه PMS را تكميل و پس از شناسايي علايم، تعداد ۸۷ نفر در دو گروه مصرف توام كلسيم و ويتامين E و دارونما قرار گرفتند. (۵۰ نفر در هر گروه). سپس توام (۱۰۰۰ ميلي گرم كلسيم و۴۰۰ واحد بين المللي ويتامين) E و دارونما (۱۰۰۰ ميلي گرم پودر نشاسته) در اختيار آنان قرار گرفت و دانشجويان به مدت سه سيكل متوالي در طي هفت روز قبل از عادت ماهانه ، دارو را مصرف كرده و هم زمان پرسشنامه PMS را علامت زدند. تغييرات ايجاد شده در درون هر گروه با آزمون t زوج و بين گروه ها با t مستقل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: اين بررسي بر روي ۸۷ دانشجو انجام شد. در گروه مصرف توام كلسيم و ويتامين E در بيش از۵۰ درصد موارد شدت سندرم كاهش يافت ودر مواردي نيز علايم كاملا از بين رفت، كه اين تفاوت نسبت به قبل از مداخله معني دار بود (p<0.0001). دارونما منجر به كاهش علايم در ۳۰ درصد موارد شد. نسبت به قبل از مداخله تفاوت معني دار‌ي داشت (p<0.0001). ضمنا بين دو گروه مصرف توام كلسيم و ويتامين E و دارونما نيز تفاوت آماري معني دار وجود داشت (p=0.003 و t=2.10 و df=86).
نتيجه گيري كلي: با توجه به اينكه مصرف توام كلسيم و ويتامين E در مقايسه با دارونما منجر به تخفيف قابل توجه (>%50) در شدت سندرم قبل از قاعدگي شده است، با انجام تحقيقات وسيع تر و در صورت يافته هاي مشابه، مي توان با تجويز توام كلسيم و ويتامين E شدت PMS را در تمام زنان مبتلا به اين سندرم كاهش و به اين ترتيب كيفيت زندگي آنان را ارتقا داد.