مقاله اثرات تخريب هسته قاعده اي – جانبي آميگدال بر مهار افزايش يادگيري و حافظه ناشي از ورزش ارادي توسط پروپرانولول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثرات تخريب هسته قاعده اي – جانبي آميگدال بر مهار افزايش يادگيري و حافظه ناشي از ورزش ارادي توسط پروپرانولول
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم بتاآدرنرژيك
مقاله هسته قاعده اي – جانبي آميگدال
مقاله ماز آبي موريس
مقاله حافظه فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي شيما
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمداخوان مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثرات مثبت فعاليت هاي فيزيكي و ورزش بر رفتارهاي مغزي مانند بهبود حافظه و يادگيري ثابت شده است. در يك مطالعه اخير، ما مشاهده كرديم كه پروپرانولول قادر است اثرات مثبت ورزش ارادي بر يادگيري و حافظه را مهار نمايد ولي جايگاه عمل آن روشن نيست. هدف اين مطالعه، بررسي نقش هسته قاعده اي-جانبي آميگدال بر اثرات مهاري پروپرانولول بر بهبود حافظه و يادگيري ناشي از ورزش اختياري است.
مواد و روش ها: در موش هاي نر بالغ، هسته قاعده اي – جانبي آميگدال با جريان الكتريكي مستقيم (۲ ميلي آمپر به مدت ۲ ثانيه) تخريب شد. مدت ورزش ارادي پنج روز بود. براي مهار گيرنده هاي بتاآدرنرژيك، هر روز و براي مدت پنج روز ساعت ۶ بعدازظهر به موش ها پروپرانولول (۱۰mg/kg) تزريق مي شد. سپس موش ها براي ۵ روز متوالي و هر روز ۲ بار در ماز آبي موريس آموزش ديدند. تست حافظه ۲ روز بعد از آخرين بار آموزش انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهند كه پروپرانولول اثرات مثبت ورزش را بر حافظه و يادگيري مهار مي كند. هم چنين، تخريب الكتريكي هسته قاعده اي – جانبي آميگدال اثرات مهاري پروپرانولول را بر بهبود حافظه و يادگيري ناشي از ورزش تغيير نداد. با اين حال تخريب هسته قاعده اي – جانبي آميگدال به تنهايي بهبود حافظه و يادگيري ناشي از ورزش را تضعيف مي كند.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند كه احتمالا گيرنده هاي بتاآدرنرژيك واقع شده در خارج هسته قاعده اي -جانبي آميگدال، اثرات ورزش را بر حافظه و يادگيري وساطت مي كنند. هم چنين هسته قاعده اي – جانبي آميگدال نقش مهمي در وساطت اثرات فعاليت هاي فيزيكي بر حافظه و يادگيري بازي مي كند.