سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید مهاجری – مهندسین مشاور جامع ایران

چکیده:

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری برای تامین مواد غذایی توجه بیشتری را جهت افزایش راندمان و تولید هرچه بیشتر محصولات زراعی معطوف کرده و بینش ها و برنامه های نوین وخاصی را در ارتباط با زراعت مطرح ساخته است دراین راستا بدلیل محدودیتهای توسعه کشت ابی دیمکاری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهدروشهای جدید دیمکاری بدلیل تاثیر شدید شرایط اقلیمی دارای ویژگی ها و پیچیدگی هایی است که تحقیقات پایه ای کاربردی و تطبیقی خاص را ضروری می سازد که در مقایسه با زارعت ابی دارای اهمیت بیشتری نیز می باشدچرا که تعمیم نتایج یافته های تحقیقاتی یک منطقه دیمزار بسادگی د رمناطق دیگر مقدور نیست دیمزارهای کشور با اینکه جزء اراضی مزروعی محسوب می شوند ولی در رابطه با ایجاد فرسایش وتولید رسوب سهم موثری دارند مطالعه حاضر رابطه فرسایش و تولید رسوب در دیمزارهای حوزه ابخیز اهرچای علیا واقع دراستان اذربایجان شرقی را نشان میدهد.