سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیدا ابراهیمی زهروی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر میدان های همدوس و غیر همدوس در یک سیستم کوانتومی Λ مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده است که حتی در غیاب تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود، سیستم وابسته به فاز بوده و تقویت بدون وارونی جمعیت در این سیستم، صرفاً در حضور تداخل کوانتومی ناشی از میدان های غیرهمدوس امکان پذیر است .