مقاله اثرات تراكم بوته و مقادير مختلف كود نيتروژن به صورت سرك بر عملكرد سيب زميني در منطقه دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثرات تراكم بوته و مقادير مختلف كود نيتروژن به صورت سرك بر عملكرد سيب زميني در منطقه دماوند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله تراکم بوته
مقاله کود نيتروژنه
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات توام تراكم بوته و مقادير مختلف كود نيتروژن به صورت سرك بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال ۱۳۸۳ در منطقه دماوند انجام شد. در اين آزمايش سه تراكم ۷٫۹۷، ۵٫۲۹ و ۳٫۳۲ بوته در مترمربع و چهار سطح كود نيتروژنه صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ كيلوگرم در هكتار به ترتيب به عنوان سطوح کرت هاي اصلي و فرعي انتخاب شدند. پس از برداشت محصول سيب زميني صفاتي مانند تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، عملكرد غده و درصد ماده خشك شده اندازه گيري و نتايج به دست آمده تجزيه واريانس گرديد. نتايج نشان داد كه اثر تراكم و كود نيتروژنه بر كليه صفات از نظر آماري در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. در تراكم ۵٫۲۹ بوته در مترمربع و كود نيتروژنه ۲۰۰ و ۳۰۰ كيلوگرم در هكتاردر اغلب صفات نسبت به ساير تيمارها برتر بودند همچنين بين تيمار كود نيتروژنه ۲۰۰ و ۳۰۰ كيلوگرم در هكتار براي اغلب صفات تفاوت معني داري از نظر آماري مشاهده نشد. همچنين اثر متقابل تراكم بوته و كود نيتروژنه براي تمامي صفات از نظر آماري معني دار بود.