مقاله اثرات تراکم جمعيت بر ميزان باروري موش هاي سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تراکم جمعيت بر ميزان باروري موش هاي سوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم جمعيت
مقاله بلاستوسيست
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي گل طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به نظر مي رسد افزايش تراکم جمعيت، به دنبال پيشرفت تكنولوژي، عاملي بسيار مهم در ايجاد اختلالات روحي، جسمي و ناباروري باشد. از آن جايي كه افسردگي و اضطراب در زنان نسبت به مردان شايع تر است، به نظر مي رسد اثرات آن بر روي ارگان هاي بدن افراد مونث، نظير دستگاه توليد مثل، بيشتر مشخص باشد. از اين رو، مطالعه حاضر به منظور بررسي آثار استرس بر روي تعداد و كيفيت جنين هاي فلاش شده  در مدل حيواني موش سوري انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، تعداد ۵۰ عدد موش سوري ماده و يك ماهه از نژاد swiss albino انتخاب و به صورت تصادفي به ۳ گروه تقسيم گرديد. گروه اول به عنوان كنترل(تحت استرس کم) كه در هر قفس ۵ عدد (۳ قفس) و گروه دوم (گروه تحت استرس متوسط) كه در هر قفس ۱۰ عدد (۲ قفس) و در گروه سوم (گروه استرس زياد) كه در هر قفس ۱۵ عدد موش سوري (۱ قفس) به مدت يك ماه در قفس هاي مخصوص موش سوري نگهداري گرديد. سپس، به منظور تحريك تخمك گذاري، موش ها تحت تزريق ۱۰ واحد PMSG به صورت داخل صفاقي و ۴۸ ساعت بعد ۱۰ واحد HCG به صورت داخل صفاقي قرار گرفتند. پس از جفت گيري موش هاي ماده با موش هاي نر از همان نژاد به مدت يك شب، موش هاي پلاك مثبت جدا و مجددا در گروه هاي ۵، ۱۰ و ۱۵ تايي قرار گرفتند. ۹۸ ساعت بعد از تزريق HCG، شاخ رحم موش ها باز و به طريق فلاش كردن، جنين ها در مرحله بلاستوسيست خارج شدند و تعداد جنين هاي حاصله و بلاستومرهاي جنين در گروه هاي سه گانه آناليز آماري گرديد.
يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه ميانگين تعداد جنين هاي فلاش شده از شاخ رحم موش هاي گروه كنترل (تحت استرس کم) ۱۴٫۸±۳٫۴ و در گروه دوم (تحت استرس متوسط) ۷٫۷±۲٫۸ و در موش هاي گروه سوم (تحت استرس زياد) ۲٫۴±۲٫۱ بود. اختلاف ميانگين تعداد جنين هاي فلاش شده در گروه ها تفاوتي معني دار را نشان داد. در حالي که اختلاف ميانگين تعداد بلاستومرها در جنين موش هاي تحت تاثير استرس متوسط و شديد تفاوتي معني دار با گروه كنترل نشان نداد (P=0.176).