مقاله اثرات تراکم ناشي از تغييرات فواصل بين و درون رديف هاي كاشت بر صفات کمي و کيفي سه رقم سويا در شرايط آب و هوايي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثرات تراکم ناشي از تغييرات فواصل بين و درون رديف هاي كاشت بر صفات کمي و کيفي سه رقم سويا در شرايط آب و هوايي اروميه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله فواصل بين رديف ها
مقاله فواصل درون رديف
مقاله عملكرد كمي و عملكرد كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پطرودي الياس
جناب آقای / سرکار خانم: زردشتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوجوان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزا علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات فواصل بين و درون رديف هاي كاشت بر صفات کمي و کيفي سويا، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه اجرا گرديد. تيمارها شامل دو فاصله بين رديف (۴۵ و ۶۰ سانتي متر) و سه فاصله بوته روي رديف (۵، ۱۰ و ۱۵ سانتي متر) بود که در کرت هاي اصلي قرار گرفتند. در کرت هاي فرعي سه رقم سويا به اسامي AS3925، ويليامز و کلارک ۶۳، به ترتيب از گروه رسيدگي (IV ,III ,II) قرارداده شد. نتايج نشان داد که در هر سه رقم با افزايش فاصله بين و درون رديف هاي كاشت، ارتفاع بوته و فاصله اولين غلاف از سطح زمين کاهش يافت ولي بر تعداد گره در ساقه اصلي، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبي و تعداد غلاف در بوته افزوده شد. حداکثر ماده خشک کل، شاخص برداشت، عملکرد و وزن صد دانه در تمامي ارقام از فاصله بين و درون رديف ۵×۴۵ سانتي متر به دست آمد. در بين ارقام، رقم AS3925 با عملکرد دانه ۳۵۱۰٫۸ کيلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم ديگر برتري داشت. از نظر خصوصيات کيفي درصد روغن و پروتئين تحت تاثير تراکم هاي متفاوت کاشت قرار نگرفت به طوري كه رقم ويليامز با ۳۶٫۸۵ درصد و رقم AS3925 با ۱۹٫۳۶ درصد به ترتيب بيشترين درصد پروتئين و روغن را داشتند.