سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان سمائی – کارشناسی ارشد زراعت وزارت جهاد کشاورزی
غلام عباس اکبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی ابوریحان‐ دانشگاه تهران
اسکندر زند – استادیار پژوهشی بخش علف های هرز موسسه تحقیقات بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

به منظورتعیین تاثیر تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthusaretroflexus) بر صفا ت مورفولو ژیک، عملکرد و اجزا عملکردسویا (Glycineamax) تحقیقی درسال ١٣٨١ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گردید . فاکتورهای آزمایش شامل ارقام سویا (L11 ، کلارک و سحر )، کشت مخلوط سویا با تاج خروس (صفر، ۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ بوته تاج خروس در متر ردیف ) بود که چهار تراکم خالص تاج خروس (۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ بوته تاج خروس در متر ردیف ) نیز در هر تکرار منظور شد . نتایج تفاوت معنی داری ر ا بین ارقام سویا از نظر عملکرد دانه , عملکرد بیولو ژیک , شاخص برداشت , اجزاء عملکرد ن شان د ادن د. با افزایش تر اکم تاج خروس عملکرد دانه، عملکرد بیولو ژیکی، شاخص برداشت سویا و همچنین تعداد غلاف در بوته سو یا کاهش یاف ت. اما تعداد دانه در غلاف و وزن ١٠٠ دانه سویا تحت تاثیر تراکم تاج خروس قرار نگرفت. مقایسه ارقام نشان داد که L11 کمترین کاهش در عملکرد دانه نسبت به شاهد را داشت . از طرف دیگر و زن تک بوته تاج خروس بین ارقام و کشت خالص آن و در تراکم های مختلف تاج خروس تفاوت معنی داری داشت و با افزایش تر اکم تاج خروس بیوماس تک بوته تاج خروس به طور غیر خطی کاهش یافت.