مقاله اثرات تشکيل طرح يکپارچگي اقتصادي بر وضعيت تراز پرداختهاي کشورهاي منتخب در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثرات تشکيل طرح يکپارچگي اقتصادي بر وضعيت تراز پرداختهاي کشورهاي منتخب در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل جاذبه
مقاله يکپارچگي اقتصادي
مقاله تراز پرداختهاي تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از يک مدل جاذبه تعميم داده شده، اثرات تشکيل طرح يکپارچگي اقتصادي بر وضعيت تراز پرداختهاي کشورهاي منتخب در حال توسعه را مورد بررسي قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده هاي ترکيبي و براي دوره زماني ۲۰۰۶-۱۹۷۱ براي يازده کشور شامل ايران، کشورهاي خاورميانه و شرق آسيا، برآورد گرديد. نتايج برآورد مدل نشان ميدهد که کشش هاي واردات و صادرات نسبت به توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر ۰٫۴۳ و ۰٫۸۶ مي باشد. بنابراين تراز تجاري در بلندمدت جهت گيري مثبت داشته و پس از تشکيل طرح يکپارچگي اقتصادي، در بلندمدت وضعيت تراز پرداختها بهبود مي يابد. در بعد آزاد سازي تجاري و تاثير آن بر يکپارچگي اقتصادي نيز مشخص گرديد که هر چه صادرات کشورهاي ثالث به کشورهاي عضو طرح يکپارچگي بيشتر باشد يا به عبارت ديگر هر چه آزادسازي تجاري در کشورهاي عضو طرح يکپارچگي بيشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بين اعضا بيشتر خواهد شد. بر اساس نتايج تخمين، اين ضريب برابر با ۰٫۵۱ درصد مي باشد به عبارت ديگر افزايش صادرات کشورهاي غير عضو به کشورهاي عضو طرح يکپارچگي (سياست آزادسازي تجاري)، اثر معنادار و مثبتي بر تجارت بين اعضاي طرح يکپارچگي خواهد داشت. بنابراين سياست آزاد سازي تجاري به همراه ايجاد طرح يکپارچگي اقتصادي، مي تواند به استراتژي توسعه اقتصادي، مبتني بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهي بکند.