سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام صارمی –
علیرضا شهدادی –
عطیه رحیمی –

چکیده:

با توجه به مطالعات انجانم شده نظریه های متفاوتی در رابطه با تاثیر تغذیه زئولیت ها روی عملکرد طبیعی و تولید گاوها بیان شده است . هدف از این مطالعه بررسی اثرات تغذیه ای زئولیت روی عملکرد گاوها مییباشد . از این رو در مطالعات انجام شده توسط صادقی و شارنگ (۲۰۰۶) گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی کلینوپتیلولیت افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل کمتری نسبت به گاوهای گروه شاهد داشتند . که این نتیجه با آزمایشات مبتلون و همکاران (۱۹۹۷)سازگار بود . بر طبق مطالعات اسوینی و همکاران (۱۹۸۰) تغذیه زئولیت باعث افزایش مصرف ماده خشک در گاوهای شیری و گوشتی شد . اما روی سایر فاکتورهای عملکردی دام پاسخ معنی داری نداشت . همچنین مگالوم و گالین (۱۹۸۳) گزارش کردند که افزودن ۲۵ گرم زئولیت در هر کیلوگرم جیره ی با کنستانتره بالا افزایش وزن روزانهگاوهای نر را نسبت به شاهد افزایش ۵ % داد . در مطالعه نیک خواه و همکاران (۲۰۰۳) گاوهای شیری تغذیه شده با جیره های حاوی کلینوپتبلولیت ، بی کربنات سدیم و کلینوپتبلولیت + بی کربنات سدیم در مقایسه با گروه شاهد تولید شیر بیشتری داشتند . با این وجود ضریب تبدیل در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت .