سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام صارمی –
علیرضا شهدادی –
عطیه رحیمی –

چکیده:

این بررسی به منظور تاثیر تغذیه ای کلینوپتیلولیت روی فاکتورهای شکمبه ای هضم و سرعت عبور مواد از شکمبه نشخوارکنندگان صورت گرفته است . بر اساس این مطالعه ، بر گرو ۱۹۹۷ گزارش داده است که تغذیه زئولیت با جذب آمونیوم تولید شده در شکمبه و جلوگیری از افزایش PHشکمبه از خطر مسمومیت اوره ای جلوگیری میکند . میزان قابلیت هضم شکمبه اب ماده خشک و ماده آلی در مطالعات مگالوم و گالین ۱۹۸۳ فقط در جیره های حاوی ۲/۵ % کلینوپتیلولیت بیشتر بود . همچنین هضم نشاسته ای در تیمار ۱/۲۵ % کلینوپتیلولیت بیشتر بود . هضم پروتئین خام بین تیمارهای حاوی ۲/۵ % کلینوپتیلوئیت بیشتر بود . همچنین هضم نشاسته ای در تیمار ۱/۲۵ % کلینوپتیلولیت بیشتر بود .