مقاله اثرات تغيير وزن بر بروز سندرم متابوليك در مردان و زنان ايراني، بررسي آينده نگر ۳ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثرات تغيير وزن بر بروز سندرم متابوليك در مردان و زنان ايراني، بررسي آينده نگر ۳ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروز
مقاله سندرم متابوليك
مقاله افزايش وزن
مقاله تغيير وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ضابطيان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجودي كه ارتباط افزايش وزن و گسترش سندرم متابوليك در جمعيت هاي باختري و آسيايي ثابت شده است، تاثيرات تغييرات وزن (شامل كاهش و افزايش وزن) بر ميزان بروز سندرم متابوليك و اجزاي آن در دو جنس جداگانه در جمعيت قفقازي هنوز بررسي نشده است.
روش ها: تعداد ۱۴۹۲ مرد و ۲۰۸۷ زن با سن بيشتر از ۲۰ سال و با نمايه توده بدني ۱۸٫۵<  kg/m2به مدت ۳ سال پيگيري شدند. رگرسيون لجستيك چند عاملي براي محاسبه نسبت هاي شانس بروز سندرم متابوليك و اجزاي آن با تعريف ATPIII در رابطه با پنجك هاي درصد تغيير وزن در دو جنس استفاده شد.
يافته ها: بروز سندرم متابوليك بعد از تعديل سن ۲۰٫۶% ]فاصله اطمينان ۹۵%=[۲۱٫۴-۱۹٫۸ گزارش گرديد (۱۸٫۶% براي مردان و ۲۳٫۶% براي زنان). در مردان، افزايش وزن جزئي، دور كمر بالا و تري گليسريد بالا را پيش بيني كرد، افزايش وزن متوسط نيز پيش بيني كننده سندرم متابوليك ]نسبت شانس ۲٫۵، فاصله اطمينان۹۵ %=[۴٫۳-۱٫۴، دور كمر بالا و پر فشاري خون بود، افزايش وزن زياد با سندرم متابوليك و تمام اجزاي آن بجز قند ناشتاي بالا ارتباط داشت. در زنان، افزايش وزن جزئي پيش بيني كننده سندرم متابوليك ]نسبت شانس ۲٫۵، فاصله اطمينان ۹۵%=[۴٫۳-۱٫۴، دور كمر بالا و پرفشاري خون بود، افزايش وزن متوسط با سندرم متابوليك، دور كمر بالا و تري گليسريد بالا ارتباط نشان داد، همچنين افزايش وزن زياد سندرم متابوليك و تمام اجزاي آن را بجز HDL پايين پيش بيني كرد. مقادير اندك كاهش وزن نيز اثر محافظتي روي دور كمر بالا در دو جنس و سندرم متابوليك در مردان ]نسبت شانس ۰٫۵، فاصله اطمينان ۹۵%=۰٫۹۷-۰٫۲۶، [(P=0.04) داشت.
نتيجه گيري: تغييرات وزن، تاثيراتي متفاوت در دو جنس روي سندرم متابوليك نشان مي دهد. در زنان افزايش وزن جزئي، سندرم متابوليك را پيش بيني مي كند، در حالي كه كاهش وزن در مردان نقش محافظتي در مقابل اين سندرم نشان مي دهد.