سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیمان معدنچی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

جهت بررسی تعیین نقش تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک و رسوبدهی، آبخیز رابر درجنوب غربی استان کرمان انتخاب گردید. ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ ، نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، عکس های ماهواره ای ۱:۱۰۰۰۰۰ و عکس های هوایی با مقیاس ۱:۵۵۰۰۰، نقشه های پایه هر یک از حوزه ها اعم از شبکه آبراهه ها، زمینشناسی ، پوشش گیاهی ، قابلیت اراضی و کاربری اراضی سال ۱۳۶۵ در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه شد. همچنین با استفاده از آمار کل اداره کشاورزی و مصاحبه با کارشناسان و افراد و افراد مطلع، نقشه های کاربردی سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ بازسازی گردید. آمار طبقات کاربری به عنوان یک متغیر مستقل و آمار رسوب حوزه ها برای سال های ۶۶، ۷۰و۷۵ به عنوان متغیر وابسته در رگرسیون چند متغیره وارد شدند. نتایج حاصل از این تحقیق مبین این مطالب است که اولاً بین متغیرهای وابسته و مستقل رابطه خطی از نوع درجه اول برقرار است در مورد حوزه آبخیز رابر با کم شدن مساحت کاربری مراتع با پوشش نیمه متراکم میزان رسوب زیاد می شود و به دلیل منفی بودن ضریب X در آبخیز رابر، کم شدن مساحت کاربری مراتع با پوشش نیمه متراکم به همراه ازدیاد مساحت مجتمع های درختی و باغها بوده است پس می توان این گونه بیان کرد که افزایش مساحت مجتمع های درختی و باغها باعث افزایش رسوب درحوزه آبخیز رابر شده است. البتهلازم به ذکر است که در هر دو حوزه افزایش مساحت اراضی با کاربری مسکونی باعث افزایش میزان رسوب و کاهش مساخت اراضی یاد شده باعث کاهش میزان رسوب می شود.