مقاله اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوي گوسيپول، روند تجزيه پذيري و قابليت هضم پروتئين آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوي گوسيپول، روند تجزيه پذيري و قابليت هضم پروتئين آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروفورز
مقاله تجزيه پذيري شکمبه اي
مقاله تفت دادن
مقاله پنبه دانه
مقاله گوسيپول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي نژادرودبنه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيدروح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش با هدف مطالعه اثرات عمل آوري تفت دادن (در دماي ۱۲۵ درجه سلسيوس به مدت ۱۵ و ۳۰ دقيقه) بر محتوي گوسيپول آزاد، قابليت هضم پروتئين، تجزيه پذيري ماده خشک و پروتئين خام و همچنين تعيين نوع پروتئين عبوري پنبه دانه، انجام شد. مقدار تجزيه پذيري ماده خشک و پروتئين به روش کيسه هاي نايلوني و با استفاده از سه راس گاو نر تالشي اندازه گيري شد. تفت دادن در دماي ۱۲۵ درجه سلسيوس به مدت ۱۵ و ۳۰ دقيقه سبب کاهش مقدارگوسيپول آزاد موجود در پنبه دانه به ميزان ۱۷٫۵ و ۲۱٫۳ درصد شد ((P<0.05. تفت دادن اثر معني داري بر قابليت هضم آزمايشگاهي پنبه دانه نداشت (P>0.05) اگرچه تفت دادن سبب کاهش نرخ ثابت تجزيه پروتئين پنبه دانه گرديد ((P<0.05، اما اين عمل اوري اثر معني داري ((P>0.05 بر تجزيه پذيري موثر پروتئين پنبه دانه عمل اوري شده در مقايسه با پنبه دانه عمل اوري نشده، نداشته است (P>0.05). اناليز الکتروفورزي زير واحدهاي پروتئيني در اين مطالعه نشان داد که عمل اوري تفت دادن در دماي ۱۲۵ درجه سلسيوس به مدت ۱۵ و ۳۰ دقيقه تغيير محسوسي در الگوي ناپديدشدن زير واحدهاي پروتئيني پنبه دانه در زمان هاي مختلف انکوباسيون ايجاد نکرد. در اين مطالعه اگرچه عمل اوري تفت دادن به مدت ۱۵ و ۳۰ دقيقه سبب کاهش گوسيپول پنبه دانه شد ولي در کاهش تجزيه پذيري پروتئين پنبه دانه موثر نبود.