مقاله اثرات تقسيط و محلول پاشي كود ازته بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثرات تقسيط و محلول پاشي كود ازته بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقسيط
مقاله كود ازته
مقاله محلول پاشي
مقاله گندم دوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي الحسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده گنجه اي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واكنش دو رقم جديد گندم دوروم به تقسيط و محلول پاشي كود از ته، اين تحقيق در سال هاي زراعي ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي به صورت اسپليت فاكتوريل در ايستگاه تحقيقات كشاورزي نيشابور اجرا شد. سه فاكتور مورد بررسي شامل الف) فاكتور اصلي رقم (ارقام گندم دوروم آريا و دنا) ب) فاكتور تقسيط كود ازته (دو، سه و چهار نوبت مصرف كود ازته در طول فصل رشد) ج) محلول پاشي كود ازته (يك نوبت محلول پاشي در مرحله گرده افشاني) با غلظت۳ درصد اوره فاكتور تقسيط و محلول پاشي به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شد نتايج تجزيه مركب نشان داد كه دو رقم گندم دوروم از نظر صفات عملكرد دانه، وزن هزار دانه، عملكرد پروتئين، درصد پروتئين، تعداد دانه در سنبله و درصد لكه آردي تفاوت هاي معني داري داشتند. رقم دنا عملكرد دانه، وزن هزار دانه و عملكرد پروتئين بيشتري داشت اما رقم آريا درصد پروتئين دانه بيشتري نسبت به دنا داشت. تقسيط كود ازته اثرات معني داري بر وزن هزار دانه، سختي دانه و درصد لكه آردي نشان داد. بيشترين تاثير تقسيط بر صفات كيفي، كاهش درصد لكه آري و افزايش سختي دانه بوده است. تقسيط در سال ۸۳ اثرات معني داري بر افزايش درصد پروتئين دانه نيز داشت. اثر تقسيط چهار نوبت كود ازته مورد نياز در زمان هاي قبل از کاشت، ابتداي ساقه رفتن، گرده افشاني و دانه بندي در افزايش خواص كيفي دانه ها قابل توجه بود. اعمال يك نوبت محلول پاشي كود ازته در مرحله گرده افشاني اثرات موثر و معني داري بر افزايش عملكرد دانه، عملكرد پروتئين و كاهش درصد لكه آردي ارقام گندم دوروم داشت. عمده ترين اثر محلول پاشي در كاهش درصد لكه آردي دانه ها نمايان شد.