سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد شریفی الحسینی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد قاسم زاده گنجه ای – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش عملکرد کمی و کیفی دو رقم جدید گندم دوروم به تقسیط و محلول پاشی کود نیتروژنه، این تحقیق در سال های زراعی ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فا کتوریل در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور اجرا شد . سه فا کتور مورد بررسی شامل الف ) فا کتور اصلی رقم (دو رقم گندم دوروم آریا و تارو ٣)، ب) فاکتور تقسیط کود نیتروژنه (دو، سه و چهار نوبت مصرف کود نیتروژنه در طول فصل رشد)مصرف ٤٠٠ کیلو گرم اوره در ه کتار طبق آزمون خا ک، ج) محلول پاشی کود نیتروژنه (یک نوبت محلول پاشی در مرحله گرده افشانی ) با غلظت ٣ درصد اوره . فا کتور سطوح تیمار های تقسیط و محلول پاشی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد نتا یج تجزیه مر کب نشان داد که ارقام گندم دوروم آریا و تارو ٣ از نظر صفات عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، عملکرد پروتئین ، درصد پروتئین ، تعداد دانه در سنبله و درصد لکه آردیتفاوت های معنی داری داشتند . رقم تارو ٣ عملکرد دانه ، وزن هزار دانه و عملکرد پروتئین بیشتری داشت اما رقم آریا درصد پروتئین دانه بیشتری نسبت به تارو ٣ داشت . تقسیط کود نیتروژنه اثرات معنی داری بر وزنهزار دانه ، سختی دانه و درصد لکه آردی نشان داد . بیشترین تاثیر تقسیط بر صفات کیفی، کاهش درصد لکه آری و افزایش سختی دانه بوده است. تقسیط در سال ٨٣ اثرات معنی داری بر افزایش درصد پروتئین دانه نیز داشت. اثر تقسیط چهار نوبت ک ود نیتروژنه مورد نیا ز در زمان ها ی کاشت، ابتدای ساقه روی ، گرده افشانی و دانه بندی در افزایش خواص کیفی دانه ها قابل توجه است . اعمال یک نوبت محلول پاشی کود ازته در مرحله گرده افشانی اثرات موثر و معنی داری بر افزایش عملکرد دانه ، عملکرد پروتئین و کاهش درصد لکه آردی ارقام گندم دوروم داشت . مصرف یک نوبت محلول پاشی کود نیتروژنه با غلظت سه درصد در مرحله گرده افشانی در افزایش خواص کمی و کیفی دانه ها مو ثر بوده و قابل توصیه می باشد. عمده ترین اثر محلول پاشی در کاهش درصدلکه آردی دانه ها نمایان شد.