سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران مومبنی – مربی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
سیدعطااله سیادت – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران ‐ اهواز
احمد نادری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -‐ اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تقسیط ک ود نیترو ژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم برنج در شرایط اقلیمی جنوب خوزستا ن ، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی ، با ١٠ تیمار و چهار تکرار در مزرعه پژوهشی شاوور‐- اهواز در سال ۱۳۸۳ به اجرا گذاشته شد . بدین منظور , دو رقم آمل ٣ و عنبر بوی قرمز به عنوان تیمار اصلی و پنج روش تقسیط کود نیترو ژن به عنوان تیمارفرعی در نظر گرفته شد ند. بر اساس نتایج این تحقیق، علی رغم تفاوت غیرمعنی دار در میانگین عمل کرد دانه ار قام، ملاحظه گردید که رقم آمل ٣ با داشتن میانگین بالاتر در صفات : شاخص برداشت ، وزن هزاردانه و تعداد خوشه بارور در واحد سطح ، از میانگین عملکرد دانه بالاتر ی نسبت به رقم عنبر بوی قرمز برخوردار بود . با این حال عملکرد بیولوژیک و ارتفاع رقم عنبر بوی قرمز نسبت به آمل ٣ برتری داشت .همچنین نتایج مقایسه تیمار های تقسیط کود نیترو ژن نشان داد که تیمار T3 (تقسیط کود نیتروژن بصورت : ٥٠ % در زمان انتقال نشا ، ٢٥ % در آغاز ساقه رفتن ، ٢٥ % در زمان ظهور برگ پرچم )، با داشتن بالاترین میانگین عمل کرد دانه و عملکرد بیولوژیک، تفاوت معنی داری نسبت به سایر تیمارها داشت . در مقابل کمترین میانگین صفات مذکور در تیمار T5 (تقسیط کود نیتروژن بصورت : ٥٠ % در آغاز ساقه رفتن ، ٢٥ % در زمان زمان ظهور برگ پرچم ، ٢٥ % در زمان ظهور کامل خوشه) به دست آمد. به نظر می رسد که تقسیط سه مرحله ای کود نیترو ژن در مر احلابتدایی رشد رویشی تا قبل از زمان گلدهی می تواند امکان دستیابی به عملکرد بالاتر را فراهم سازد . همچنین استفاده و توسعه کشت رقم آمل ٣، جهت نیل به این هدف پیشنهاد می گردد.