سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران
شهرزاد خاکپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
علی خدامرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران

چکیده:

امروزه برای از بین بردن حشرات وضد عفونی نمودن اماکن عمومی و منازل از سموم بسیاری استفاده می شود . سم Icon نام تجاری سم لام اد باسیها لوترین میباشد که در موارد کشاورزی، محافظت از منازل و اماکن عمومی مانند بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه ۲۰ قطعه خرگوش نر بالغ سفید نیوزلندی با میانگین وزنی ۵۰gr±۲۰۰۰ گرم انتخاب گردید وبه صورت تصادفی به ۲ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که بجز آب و غذا ماده دیگری دریافت نکردند و گروه دوم، گروه سم خوده بودند که همانند گروه کنترل آب و غذا دریافت کردند و یکبار در روز به مدت ۴ هفته سم به پشت گوش آنها مالیده شد و در روزهای ۰ و ۷ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۸ وزن، دمای بدن آن ها اندازه گیری و ثبت گردید. پس از ترکیب سم با آب روزانه یک مرتبه و هر نوبت ۰/۱cc که شامل ۱۰۰mgr که سم آیکون یود به پشت هر دو گوش خرگوش ها مالیده می شد . بعد از ۲۸ روز خرگوشها توسط تزریق مستقیم اتر در قلب آنها کشته و بیضه خرگوشها برای انجام تحقیقات خارج شد . در برسی تغییرات دمای بدن افزایش معنی داری در روزهای ۲۱ و ۲۸ مشاهده گردید (۰/۰۵>p) این تغییرات میتواند ناشی از لرزش و یا ترمور عضلانی باشد که در خرگوشهای سم خورده به وضوح مشاهده گردید . همچنین در بررسی وزن خرگوشها تغییرات معنی دار در روزهای ۲۱ و ۲۸ در بین گروهها مشاهده گردید (۰/۰۵>p) ، بطوریکه در گروه سم خورده افزایش وزن کمتر از گروه نرمال بود. در روز ۲۸ پس از شروع آزمایش بیضه ها آمپوته و مشاهده شد که سم بر روی بیضه ها اثر منفی داشته و باعث کاهش وزن بیضه، طول و عرض بیضه در گروه سم خورده شده است . این کاهش بدنبال آتروفی شدن ی بضه ها اتفاق افتاده است که می تواند بر رفتارهای تولیدمثلی حیوان نیز اثرگذار باشد.کاهش وزن بیضه و نیز کاهش عرض بیضه در بین گروهها دارای اختلاف معنی دار میباشد(۰/۰۵>p).