مقاله اثرات تنش خشكي و سايكوسل بر عملكرد ارقام ذرت در كشت دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش خشكي و سايكوسل بر عملكرد ارقام ذرت در كشت دوم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکي
مقاله سايکوسل
مقاله عملکرد
مقاله کشت دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تنش خشکي و مصرف سايکوسل بر برخي صفات رويشي و عملكرد دانه ارقام ذرت در کشت دوم، آزمايشي طي تابستان ۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات جهاد کشاورزي شهرستان خوي به صورت طرح کرت هاي دو بار خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. فاكتورها شامل آبياري به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح (آبياري پس از ۷۰±۵، ۱۰۰±۵، ۱۳۰±۵ ميلي متر تبخير از تشتک کلاس A)، ارقام ۲۶۰ و ۳۰۱ ذرت به عنوان فاکتور فرعي و مقادير مختلف سايکوسل (مصرف سايكوسل به مقدار ۱٫۵ كيلوگرم ماده موثر در هكتار و عدم مصرف آن) به عنوان فاکتور فرعي فرعي بودند. نتايج نشان داد که تنش خشکي سبب کاهش قطر ساقه، طول و قطر بلال، وزن صددانه، عملكرد بيولوژيكي و عملکرد دانه گرديد. بررسي ارقام آزمايشي از نظر قطر بلال، اختلاف معني داري را نشان داد، به طوري كه رقم ۳۰۱ نسبت به رقم ۲۶۰ برتر بود. مصرف سايکوسل باعث افزايش قطرساقه، طول و قطربلال، وزن چوب بلال، وزن صددانه، عملكرد بيولوژيكي، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به عدم مصرف آن مي شود. نتايج کلي اين آزمايش نشان داد که آبياري پس از ۷۰ ميلي متر تبخير و مصرف سايکوسل مي تواند نقش موثري در افزايش عملکرد دانه داشته باشد.