مقاله اثرات تنش خشكي و مقادير روي و فسفر بر برخي صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش خشكي و مقادير روي و فسفر بر برخي صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشكي
مقاله فسفر
مقاله روي
مقاله عملكرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ناديان حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملكرد دانه در گياه ذرت (Zea mays L.) كه برآيند اجزا عملكرد مي باشد همانند ديگر صفات زراعي شديدا تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي گيرد. تنش خشكي و عناصر غذایي از مهمترين اين عوامل مي باشند. بدين منظور تحقيقي با سه ميزان تنش خشكي از طريق دور آبياري بر اساس (I70) 70، (I60) 60 و (I50) 50 درصد ظرفيت زراعي، بعنوان سطوح فاكتور اصلي و عناصر روي در سه مقدار صفر(Zn0) ، (Zn10) 10 و (Zn20) 20 كيلوگرم Zn در هكتار و فسفر در دو مقدار صفر(P0) و (P150) 150 كيلوگرم P2O5 در هكتار در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي بصورت اسپليت پلات – فاكتوريل در چهار تكرار و طي دو سال در مركز تحقيقات كشاورزي خرم آباد به اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گيري شده شامل عملكرد، اجزا عملكرد، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ و محتوي نسبي آب برگ پرچم بودند. نتايج نشان داد كه تنش خشكي موجب كاهش معني دار تمامي صفات اندازه گيري شده گرديد، بطوريكه عملكرد دانه از(I70) 10.1 به ۶٫۳ و ۳٫۴ تن در هكتار (به ترتيب در I60 و (I50 كاهش يافت. مصرف بيش از حد فسفر تاثيري مشابه خشكي ولي با شدت كمتر بر برخي از صفات داشت. معني دار بودن اثرمتقابل تنش خشكي × فسفر نشان داد كه هرگاه تنش خشكي و زيادي فسفر تواما حادث شود، اثر تشديد كنندگي داشته و موجب افت شديدتري در رشد و نمو و عملكرد گياه مي شود. كاربرد روي تاثير معني داري بر هيچ يك از صفات نداشت.