مقاله اثرات تنش خشکي بر جوانه زني و رشد گياهچه ۹ رقم شبدر زيرزميني (.Trifolium subterraneum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش خشکي بر جوانه زني و رشد گياهچه ۹ رقم شبدر زيرزميني (.Trifolium subterraneum L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر زيرزميني
مقاله تنش خشکي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فر فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: گالشي سراله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق واکنش ارقام رقم شبدر زيرزميني به تنش خشکي با استفاده از محلول پلي اتيلن گليگول ۸۰۰۰ در طول مراحل جوانه زني ورشد گياهچه در سطوح خشکي صفر، ۲-، ۴-، ۶- و ۸- بار در دماي ۲۰ درجه سانتي‏گراد مورد مطالعه قرار گرفت. با افزايش تنش خشکي درصد و سرعت جوانه زني کاهش يافت و در پتانسيل خشکي ۸- بار جوانه زني در کليه ارقام به صفر رسيد اما حساسيت سرعت جوانه زني به تغييرات تنش خشکي بيشتر از درصد جوانه زني بود. ارقام دانمارک و يورک در کليه سطوح خشکي داراي بيشترين سرعت جوانه زني بودند و رقم لاريزينا کمترين سرعت جوانه زني را داشت. طول ريشه چه و طول ساقه چه نيز با افزايش تنش خشکي بطور معني داري کاهش يافت و درصد کاهش طول ساقه چه بيشتر از طول ريشه چه بود. به عبارت ديگر حساسيت طول ساقه چه نسبت به طول ريشه چه به تنش خشکي بيشتر مي باشد. با افزايش تنش خشکي در کليه ارقام وزن خشک گياهچه بطور معني داري کاهش يافت که درصد کاهش در بين ارقام متفاوت بود. در بيشتر ارقام در سطح خشکي ۴- بار، وزن خشک گياهچه ارقام بيش از ۵۰ درصد نسبت به شاهد کاهش يافت. نتايج اين تحقيق حاکي از اين است که تنش خشکي بر کليه مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه شبدر زيرزميني تاثير گذاشته و شبدر زيرزميني يک گياه حساس به خشکي مي باشد. البته واکنش ارقام مورد مطالعه به خشکي متفاوت بود. ارقام گاس و يورک تا خشکي ۲- بار را بدون کاهش وزن خشک گياهچه تحمل کردند، در حالي که وزن خشک گياهچه ارقام استنوارت و بانچ از خشکي شاهد (آب مقطر) شروع به کاهش کرد.