مقاله اثرات تنش خشکي بر صفات کمي و کيفي دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش خشکي بر صفات کمي و کيفي دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام کلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ميزان تحمل به تنش خشکي دو رقم کلزاي پایيزه و بررسي اجزا عملکرد آنها آزمايشي به صورت آزمايش کرت هاي خردشده با طرح پايه در ۳ تکرار اجرا شد، که در آن آبياري به عنوان عامل اصلي در هفت سطح ورقم به عنوان عامل فرعي در ۲ سطح شامل ارقام زرفام و اپرا انجام گرفت. آزمايش در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد اثر رقم بر صفاتي مانند عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه ، درصد روغن دانه (P<%1) و وزن هزار دانه (P<%5) معني دار گرديد و همچنين اثرات متقابل آبياري و رقم بر صفات تعداد غلاف در شاخه فرعي و تعداد دانه در غلاف (P<%5) معني دار بود. در شرايط تنش خشکي بيشترين عملکرد دانه به رقم زرفام (۵۱۳۳ کيلوگرم درهکتار) در شرايط قطع آبياري در مرحله ساقه دهي و گل دهي و کمترين عملکردبه رقم اپرا درشرايط قطع آبياري در مرحله گل دهي اختصاص داشت.