سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام بهتری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز,
کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای بررسی اثرات محدودیت آبی برروی عملکرد، اجزای عملکرد وکارایی مصرف آب دو رقم سویا در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگا ه تبریز، آزمایشی با طرح اسپیلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ١٣٨٣ انجام شد. کرتهای اصلی به چهار تیمار آبیاری پس از ۳±۶۰، ۳±۸۰، ۱۰۰±۳ و ۳±۱۲۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تیمارهای I1 تا I4) و کرتهای فرعی به دو رقم سویا (هاک و زان ) اختصاص یافت . نتایج نشان میدهد که میانگینهای گره های حامل نیام، تعداد نیام، تعداد دانه در بوته و وزن دانه برای سطح آبیاری I1 تقریبا برتر از کلیه سطوح آبیاری دیگر بود . تمامی صفات مذکور با افزایش تنش آبی کاهش یافتند . وزن صد دانه رقم زان بیش تر از رقم هاک بود، اما رقم هاک تعداد گر ه های حامل نیام، نیام در بوته و دانه در بوته نسبتا بیشتر، و در نتیجه عملکرد دانه بیشتری تولید کرد . مقایسه کارایی مصرف آب عملکرد بیولو ژیک در تیمار آبیاری I1 و I2 در مقایسه با تیمار های آبیاری I3 و I4 بیانگر این واقعیت است که اگر چه تولید ماده خشک در تیمار های آبیاری I1 و I2 بالاتر بوده، اما به دلیل مصرف آب زیاد در این تیمارها، کارایی مصرف آب در آن ها کاهش یافته است . بالا بودن عملکرد دانه در رقم هاک به علت بالا بودن کارایی مصرف آب عملکرد دانه در این رقم بوده که تحمل رقم هاک را به تنش خشکی نشان میدهد.