مقاله اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذايي و سديم درخت بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذايي و سديم درخت بادام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله پايه
مقاله تحمل شوري
مقاله تنش شوري
مقاله فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحمل شوري يکي از مهم ترين عوامل موثر بر توليد محصولات کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد. تحمل شوري در درختان ميوه را مي توان از طريق استفاده از پايه هاي متحمل، افزايش داد. بدين منظور و جهت ارزيابي اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايي بادام (Prunus dulcis Miller.) رقم فراگنس، آزمايشي با سه سطح کلريد سديم (۰، ۵۰، ۱۰۰ ميلي مولار) و دو پايه (جي اف -۶۷۷، تواونو) بصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در محيط بدون خاک و تحت شرايط کنترل شده به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که شوري اثرات کاهشي معني داري بر خصوصيات رويشي، فيزيولوژيکي و غلظت عناصر غذايي بادام داشت. هر چند شدت اين اثرات بر حسب نوع پايه متفاوت بود. در پايه جي اف -۶۷۷، وزن تر و خشک برگ و ريشه، تعداد برگ و شاخص کلروفيل تا سطح شوري۵۰ ميلي مولار در مقايسه با شاهد، افزايش و سپس کاهش يافت در حاليکه در پايه تواونو تا سطح ۱۰۰ ميلي مولار خصوصيات مذکور کاهش يافت. شدت فتوسنتز، سطح برگ و نسبت پتاسيم به سديم برگ با افزايش شوري در هر دو پايه کاهش يافت، ولي ميزان کاهش در پايه جي اف -۶۷۷ در مقايسه با تواونو کمتر بود. علاوه بر اين، شوري محتواي رطوبت نسبي و سطح ويژه برگ را در هر دو پايه کاهش داد. با افزايش سطوح کلريد سديم، غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم برگ در هر دو پايه کاهش و غلظت سديم برگ افزايش يافت. نتايج حاصل حاکي از آن است که پايه جي اف -۶۷۷ از طريق مکانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمت هاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمک در مقايسه با تواونو داشته و تحت شرايط شوري مي توان از آن به عنوان يک پايه متحمل به نمک براي ارقام مختلف بادام استفاده کرد.