سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبداله عبادی – ایستگاه تحقیقات گلمکان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض
داریوش فتحی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
محمد حاجیان شهری – بخش تحقیقات آفات و بیماریها، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسا
ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی تولیدات گیاهی، آموزشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنها است که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری قرار می گیرد. آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه زنی بذور سه رقم گوجه فرنگی موبیل، خرم و پتوارلی سی اچ اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ سطح شوری (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی مولار کلرید سدیم) و در ۳ تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش تنش شوری به طور معنی دار از سرعت، درصد و درصد تجمع جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص بنیه، وزن تر گیاهچه و نسبت طول ساقه چه به ریشه چه کاسته شد(۰/۰۱≥P). همچنین اثر متقابل رقم × میزان شوری در درصد تجمعی جوانه زنی و نسبت ریشه چه به ساقه چه معنی دار گردید(۰/۰۵≥P). بهترین محدوده شوری برای جوانه زنی بذرهای هر سه رقم گوجه فرنگی شاهد (صفر) تعیین گردید. به نظر می رسد که شاخص بنیه در بین سایر صفات از حساسیت بالاتری نسبت به تنش شوری برخوردار بوده است. علاوه بر آن به نظر می رسد که بذر رقم موبیل تا حدودی شرایط تنش شوری را بهتر از ارقام دیگر تحمل می کند.