مقاله اثرات تنش کمبود آب و مديريت مصرف نيتروژن بر توزيع ماده خشك و برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي ذرت هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش کمبود آب و مديريت مصرف نيتروژن بر توزيع ماده خشك و برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي ذرت هيبريد سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکي
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تنش کمبود آب، مقادير مختلف و تقسيط نيتروژن بر توزيع ماده خشك ميان اندام هاي مختلف گياهي و برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي ذرت دآن هاي رقم هيبريد ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي خوزستان اين پژوهش در تابستان سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان واقع در شهر رامين اجرا شد. اين پژوهش شامل سه آزمايش مستقل هر يک به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تکرار بود. در هرآزمايش يک سطح آبياري به صورت جداگانه اعمال شد. آبياري مطلوب، تنش ملايم خشکي و تنش شديد خشکي به ترتيب شامل آبياري بر اساس تخليه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد ظرفيت زراعي انجام شد. در هر آزمايش نيتروژن بعنوان تيمار اصلي داراي سه سطح ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار و تقسيط نيتروژن نيز بعنوان تيمار فرعي داراي سه سطح شامل: ۵۰ درصد در هنگام کاشت + ۵۰ درصد در مرحله شش برگي، ۲۵ درصد در هنگام کاشت + ۷۵ درصد در مرحله شش برگي، ۲۵ درصد در هنگام کاشت + ۵۰ درصد در مرحله شش برگي + ۲۵ درصد در مرحله دوازده برگي بود. نتايج نشان داد وزن خشک اندام هوايي و برخي صفات مورفولوژيک تحت تاثير تنش خشکي قرار گرفتند، به طوري که با افزايش شدت تنش خشکي عملکرد ماده خشک بلال، چوب بلال، ساقه و برگ، ارتفاع بوته، طول بلال و طول کچلي انتهاي بلال به طور معني داري کاهش يافتند. به غير از عملکرد چوب بلال و صفات مورفولوژيک، ساير صفات تحت تاثير تيمار نيتروژن قرار گرفتند و با افزايش کاربرد نيتروژن، مقادير اين صفات افزايش يافتند. تقسيط مناسب نيتروژن در زماني که نياز گياه نسبت به اين ماده غذايي بالا بود تاثير مثبتي بر توزيع ماده خشک در اندام هاي هوايي داشت. کود نيتروژن کافي تحت شرايط تنش ملايم خشکي همچون شرايط مطلوب آبياري بر عملکردهاي ماده خشک بلال، ساقه و برگ تاثير افزايشي داشت. تغييرات صفات مورد مطالعه در اثر افزايش کاربرد نيتروژن و شرايط تنش شديد خشکي معني دار نبود. بنابراين در شرايطي که گياه در طول دوره رشد با تنش شديد خشکي مواجه باشد، افزايش مصرف نيتروژن براي کاهش اثرات تنش خشکي منطقي به نظر نمي رسد.