مقاله اثرات توازن الکتروليت هاي جيره بر عملکرد و کيفيت پوسته تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در شرايط تنش گرمايي و حرارتي خنثي در مرحله اول تخم گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثرات توازن الکتروليت هاي جيره بر عملکرد و کيفيت پوسته تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در شرايط تنش گرمايي و حرارتي خنثي در مرحله اول تخم گذاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توازن الکتروليت
مقاله تنش گرمايي
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله پوسته تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيوازاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چمني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش جهت ارزيابي اثرات سطوح مختلف توازن الکتروليت هاي جيره (سديم + پتاسيم – کلر) بر عملکرد و کيفيت پوسته تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در شرايط تنش گرمايي و حرارتي خنثي در مرحله اول تخم گذاري در دو سالن جداگانه و در هر سالن با تعداد ۲۵۶ قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي- لاين W- 36 از سن ۲۴ تا ۳۴ هفتگي در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تيمار و چهار تکرار انجام گرفت. جيره هاي مورد استفاده داراي سطوح الکتروليتي ۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۳۶۰ ميلي اکي والان در کيلوگرم بودند که با استفاده از مقادير مختلف نمک طعام، بي کربنات سديم، بي کربنات پتاسيم و کلريد آمونيوم فرموله گرديدند. عملکرد مرغ ها در شرايط تنش گرمايي و حرارتي خنثي تحت تاثير سطوح توازن الکتروليتي جيره هاي غذايي قرار نگرفت. در رابطه با کيفيت پوسته تخم مرغ در شرايط تنش گرمايي، وزن پوسته و وزن واحد سطح آن و در شرايط حرارتي خنثي، وزن مخصوص، وزن پوسته، ضخامت پوسته، درصد خاکستر پوسته و وزن واحد سطح به طور معني داري تحت تاثير سطوح مختلف توازن الکتروليتي جيره هاي غذايي قرار گرفتند (P<0.05). با افزايش سطوح الکتروليتي جيره ها از ۱۲۰ تا ۳۶۰ ميلي اکي والان در کيلوگرم، صفات مربوط به کيفيت پوسته در اغلب موارد بهبود يافتند. بنابراين افزايش توازن الکتروليتي جيره ها به ۳۶۰ ميلي اکي والان در کيلوگرم در شرايط تنش گرمايي و حرارتي خنثي در مرحله اول تخم گذاري مي تواند باعث بهبود کيفيت پوسته تخم مرغ گردد.