مقاله اثرات توام ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار پايين (۵۰ هرتز) و ويتامين A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتي جنين موش کوچک آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات توام ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار پايين (۵۰ هرتز) و ويتامين A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتي جنين موش کوچک آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله غضروف زايي
مقاله ويتامين A
مقاله جوانه اندام حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مددي امام چي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويتامين A و مشتقات آن براي تکوين طبيعي جنين ضروري بوده و مولکول هاي پيام دهي مهمي براي تنظيم تمايز، تکثير سلول ها و ريخت زايي به شمار مي روند. همچنين فرآيندهاي رشد و نموي بسياري تحت تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي قرار مي گيرند و در درمان برخي بيماري ها مانند بيماري هاي عضلاني اسکلتي و غضروفي کاربرد کلينيکي دارند. در پژوهش حاضر اثرات توام ميدان الکترومغناطيسي (۵۰ هرتز) و ويتامين A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتي جنين موش بررسي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۱۵ سر موش ماده حامله از نژاد Balb/c به گروه هاي کنترل، شاهد آزمايشگاهي و تجربي تقسيم شدند. به نمونه هاي گروه تجربي و شاهد آزمايشگاهي در روز ۵/١۰ حاملگي ۱۵۰۰۰ IU/kg ويتامين A به صورت درون صفاقي تزريق گرديد. نمونه هاي گروه تجربي علاوه بر ويتامين A در روزهاي ١٢-١۰ حاملگي، روزانه به مدت ٤ ساعت تحت تاثير ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز و با شدت ١۰۰ گاوس قرار داده شدند. موش هاي باردار هر سه گروه در روز ۵/١۵ حاملگي تشريح و جنين هاي آنها براي انجام مطالعات ميکروسکوپي نوري آماده سازي و بررسي شدند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t، آناليز واريانس يک طرفه و کروسکال واليس تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: رشد و نمو به موازات محورهاي پرو کسيمال – ديستال و قدامي – خلفي اندام هاي حرکتي جلويي و عقبي در نمونه هاي تجربي در مقايسه با نمونه هاي شاهد آزمايشگاهي کاهش نشان داد (P<0.05). همچنين افزايش تراکم سلول هاي غضروفي اندام هاي حرکتي در نمونه هاي تجربي در مقايسه با نمونه هاي شاهد آزمايشگاهي مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: کاربرد توام ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس پايين و ويتامين A بر تکوين جوانه اندام حرکتي اثر گذاشته و همچنين باعث تاخير در روند غضروف زايي در اندام هاي حرکتي موش کوچک آزمايشگاهي مي شود.