مقاله اثرات توام ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم و ويتامين A بر تکوين پوست جنين موش نژاد بالب سي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثرات توام ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم و ويتامين A بر تکوين پوست جنين موش نژاد بالب سي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالب سي
مقاله تکوين
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله پوست
مقاله ويتامين A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون دستگاه هاي مولد ميدان هاي الکترومغناطيسي در زندگي انسان بررسي اثرات زيستي اين امواج مورد توجه وسيع پژوهش گران قرار گرفته است. ويتامين A نيز در دوران بارداري براي رشد و نمو طبيعي جنين بسيار ضروري است و کمبود يا مصرف بيش از حد آن سبب ايجاد ناهنجاري مي شود. در پژوهش حاضر اثرات توام ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس کم و ويتامين A بر تکوين پوست جنين موش نژاد بالب سي بررسي شده است.
روش کار: اين مطالعه آزمايشگاهي تجربي است. ۱۸ موش باردار به صورت تصادفي در ۳ گروه کنترل، شاهد آزمايشگاهي و تجربي تقسيم بندي شدند. در موش هاي تجربي در روز ۱۰٫۵ حاملگي ويتامين A به ميزان ۱۵۰۰۰ واحد بر کيلوگرم تزريق درون صفاقي شد. هم چنين در روزهاي ۱۲-۱۰ بارداري در معرض ميدان الکترومغناطيسي با شدت ۱۰۰ گاوس قرار گرفتند. کليه نمونه ها در روز ۱۷٫۵ بارداري تشريح و  بررسي هاي ريخت شناسي و بافت شناسي انجام گرديد.
نتايج: متوسط اندازه وزن جنين هاي تجربي نسبت به شاهد آزمايشگاهي افزايش يافت (P<0.05). طول فرق سري نشيمنگاهي جنين هاي تجربي نيز نسبت به شاهد آزمايشگاهي افزايش نشان داد (P<0.001). هم چنين ضخامت اپي درم پوست نمونه هاي تجربي نسبت به شاهد آزمايشگاهي افزايش يافت (P<0.05)؛ در حالي که متوسط تعداد سلول هاي بازال و خاردار و نيز متوسط تعداد فوليکول هاي مو در اپي درم پوست در جنين هاي تجربي در مقايسه با شاهد آزمايشگاهي کاهش نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: در معرض قرار گيري توأم ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم و ويتامين A برتکوين جنين موش کوچک آزمايشگاهي و رشد و نمو اپي درم پوست آن اثرات عميق مي گذارد.