سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مفاخریان –

چکیده:

کردن‌های آبرفتی نسبت به تغییرات دبی رود و اختصاصات بار رسوبی خود بسیار حساس هستند بسیاری از تغییراتی که در طول زمان در زیست‌شناسی کانال روی می‌دهد ممکن است به تغییرات مذکور مرتبط باشند. از دیدگاه نوع زمین ساختی، گسل و چین‌های در حال رشد از معمول‌ترین ساختارهای تأثیرگذار بر سامان های رودخانه‌ای به شمار می‌آیند. با جابه‌جایی در راستای گسل‌ها اندازه و درازای گسیختگی آن‌ها افزایش می‌یابد. در چین‌های قرار گرفته در بالای گسل‌های پنهان BLIND انتظار می‌رود که با رشد صفحه گسل، چین نیز به طور جانبی و عرضی در (درازا و دامنه ) رشد کند. همان طوری که یال های آن نسبت به تراز پای محلی بالا می‌آیند. از این میان به عنوان نمونه‌ای از چین خوردگی های زاگرس بلند به تاقدیس خرم‌آباد اشاره می‌گردد. به رودخانه خرم‌آباد در مسیر ۴۶ کیلومتری خود از عرض تاقدیس خرم‌آباد می‌گذرد. تاقدیس خرم‌آباد بر روی فرا دیواره تکه ای از گسل‌های پنهان زاگرس بلند قرار گرفته ( BERBERIAN 1995 ) و در بخشی از خود شهر خرم‌آباد را پذیرا بوده است. در این راستا و به منظور ارزیابی پویایی تاقدیس خرم‌آباد تلاش کرده‌ایم تا با مطالعه و اندازه‌گیری برخی از شاخص‌های کارآمد در امتداد رودخانه خرم‌آباد (مانند شاخص گرادیان نشیب رودخانه، سینوسیتی پروفیل طولی و پادگان های رودخانه‌ای) به برآورد مناسبی از چگونگی پویایی تاقدیس خرم‌آباد و تکه‌ای از گسل زاگرس بلند که در زیر آن قرار دارد برسی. این گسل که گسل خرم‌آباد نام‌گذاری شده است (توکلی و شبانیان ۱٬۳۷۸) تکه‌ای از پهنه گسلی زاگرس بلند به شمار می‌آید ( BERBERIAN 1995 ). با توجه به اینکه گسل خرم‌آباد بخشی از یک گسل اصلی پنهان در نوار زاگرس است اثبات پویایی آن به منظور استفاده در ارزیابی خطر زمین‌لرزه منطقه و حتی برنامه‌ریزی‌های شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو بررسی آشفتگی‌های روی داده در سامانه رودخانه‌ای خرم‌آباد ابزار کارآمدی برای تشخیص پویایی تاقدیس خرم‌آباد و پیرو آن گسل اصلی خرم‌آباد خواهد بود.