مقاله اثرات تک دوز گاباپنتين بر ميزان مصرف پروپوفول و رميفنتانيل در بيهوشي کامل داخل وريدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تک دوز گاباپنتين بر ميزان مصرف پروپوفول و رميفنتانيل در بيهوشي کامل داخل وريدي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاباپنتين
مقاله پروپوفول
مقاله رميفنتانيل
مقاله بيهوشي کامل داخل وريدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي وش رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نيا حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم جلال
جناب آقای / سرکار خانم: فتاح قاضي سامرند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گاباپنتين (آنالوگ ساختماني گاما آمينوبوتيريک اسيد) يک داروي ضد صرع بوده و تجويز قبل از عمل آن موجب کاهش درد پس از عمل مي شود. با توجه به اين که اثرات هيپنوتيک پروپوفول از طريق اتصال آن به گيرنده GABAA اعمال مي شود، اين فرضيه ايجاد شد که شايد با تجويز گاباپنتين بتوان دوز مورد نياز پروپوفول و رميفنتانيل را در حين بيهوشي عمومي کامل داخل وريدي کاهش داد.
روش بررسي: ۵۰ بيمار که تحت جراحي الکتيو کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک قرار مي گرفتند در دو گروه ۲۵ نفري، وارد اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو کور، شدند. بيماران گروه مطالعه ۳ ساعت قبل از عمل
۱۲۰۰mg گاباپنتين و در گروه شاهد دارونما دريافت کردند. پيش دارو درماني و القاي بيهوشي در تمام بيماران ثابت بود. در نگهداري بيهوشي از مخلوط گازي اکسيژن و نيتروس اکسايد (با نسبت %۵۰-۵۰%) و انفوزيون پروپوفول و رميفنتانيل استفاده شد. در طول بيهوشي دوز انفوزيون پروپوفول با هدف حفظ BIS در محدوده ۶۰-۴۰ و دوز انفوزيون رميفنتانيل با هدف حفظ متغيرهاي هموديناميک در محدوده ±%۲۰ حد پايه، تنظيم شد. در پايان عمل جراحي، طول مدت بيهوشي و ميزان کلي پروپوفول و رميفنتانيل مصرف شده براي هر بيمار ثبت شد. جهت تحليل داده ها از آزمونهاي T تست مستقل و من ويتني U استفاده گرديد.
يافته ها: متغيرهاي دموگرافيک در دو گروه يکسان بودند (
P>0.05). دوز مصرفي پروپوفول و رميفنتانيل در گروه مداخله به طور معني داري کمتر بود (P<0.01). ميانگين فشارهاي خون سيستوليک، دياستوليک و متوسط شرياني و تعداد ضربان قلب و عدد BIS پايه در گروه مداخله پايين تر از گروه شاهد بود (P>0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که تجويز يک دوز گاباپنتين قبل از عمل مي تواند باعث کاهش قابل توجه در ميزان نياز به پروپوفول و رميفنتانيل در بيهوشي عمومي داخل وريدي در اعمال جراحي کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک شود.