سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور
نعمت حمیدی – گروه برق دانشکدة مهندسی دانشگاه زنجان شرکت مدیریت تولید برق غرب

چکیده:

نیروهای مکانیکی ناشی از جریانهای اتصال کوتاه به ویژه در نزدیکی ترانسفورماتورهای قدرت سبب جابجایی محوری یا تغییر شکل مکانیکی در سیم پیچی ها می شو ند . روشهای مختلفی برای تشخیص میزان جابجایی در سیم پیچی ها وجود دارند که مهمترین آنها روش تابع تبدیل می باشد . اما میزان تأث یر جابجایی محوری یا تغییر شکل شعاعی روی توزیع ولتاژ ضربه مسئله ای است که تاکنون به آن پرداخته نشده است . در این مقاله اثر جابجایی محوری روی توزیع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالی در سیم پیچی ها ی یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی متشکل از دو سیم پیچی ) kV ۰۱ MVA, ۳ / ۱ ) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان دهندة تغییراتی در توزیع ولتاژ ضربه و انتقالی در سیم پیچی ها می باشند که بایستی در طراحی عایقی ترانسفورماتورها مد نظر قرار گیرند .