سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما محمدحسینی – دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج
سیدجواد سادات – دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج
نازآفرین حسینی – دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج
اردشیر افراسیابی فر – دانشکده پرستاری ومامایی یاسوج

چکیده:

بلا یک واقعه مصیبت بار است که اغلب سبب ویرانیهای بزرگ وفقدان می شود . اثرات پر رنج و مشقت بلا برسه گـروه جامعـه، مصدومین واحیاءکنندگان وارد می شود . شدت عکس العمل مصدومین نـسبت بـه بلایـا بـه وضـعیت سـلامت قبلـی ( جـسمی ،ذهنی ) ، برداشت از حادثه، نزدیکی با محل حادثه ومدت زمان در معرض فاجعه قرار گرفتن بستگی دارد . اثـرات جـسمی بلایـا برمصدومین وافراد احیاءکننده ممکن است موجب آسیب پذیری ودرنتیجه آسیب های وارد بر یک ارگان ویـا بیـشتر، وضـعیت های مزمن واسترس گردیده که باعث علائم جسمی ومرگ شـود . اهـداف پرسـتاری بلایـا در تطـابق مهـارت هـای پرسـتاری، تشخیص نیازهای جسمی وروحی مددجویان که در نتیجه وقوع حادثـه بوجـود آمـده اسـت مـی باشـد . یکـی دیگـر از اهـداف پرستاری انجام بهترین سطح از سلامتی برای مردم وجامعه ای که تجربه حادثـه را داشـته انـد مـی باشـد . مـسئولیت پرسـتار بستگی به محلی دارد که که حادثه درآن اتفـاق افتـاده اسـت . در مرکـز وقـوع حادثـه مـسئولیت پرسـتاری شـامل کمـک بـه احیاکنندگان ، تخلیه مصدومین و اعمال کمکهای اولیه می باشد . دربیمارسـتان نیـز نقـش پرسـتاری شـامل : مـشخص کـردن وظایف سرویس مراقبت های ویژه برای مصدومین نیازمند ودر جامعه نماینده تعیین وظایف، مشاوره ،آ موزش ، بررسی وارزیابی نیازهای بهداشتی وهمچنین در صورت نیاز استفاده از دیگر نقش های پرستاری می باشد .