مقاله اثرات جويدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده اي پس از عمل سزارين انتخابي در زنان نخست زا: کارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثرات جويدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده اي پس از عمل سزارين انتخابي در زنان نخست زا: کارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جويدن آدامس
مقاله عملکرد روده
مقاله ايلئوس
مقاله سزارين انتخابي
مقاله کارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري ده چشمه فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از علل تاخير بهبودي بعد از اعمال جراحي شکمي از جمله سزارين، تاخير در برگشت حرکات روده اي مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر جويدن آدامس بدون قند بر زمان برگشت حرکات روده اي پس از عمل سزارين انتخابي در زنان نخست زا در بيمارستان هاجر شهرکرد صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي ۱۲۰ بيمار خواستار سزارين در بيمارستان هاجر شهرکرد، انجام شد. بيماران پس از جراحي به صورت تصادفي در يکي از دو گروه جويدن آدامس يا کنترل قرار گرفتند. بيماران گروه آدامس در دوران پس از عمل، ۴ بار در روز آدامس جويدند و اين کار را به محض هوشياري شروع و تا زمان دفع گاز يا مدفوع ادامه دادند و گروه کنترل نيز رژيم معمول بعد از عمل را دريافت کردند. ميانگين زمان اولين سمع صداي روده، دفع گاز، مدفوع و احساس حرکات روده بين دو گروه مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده با آزمون هاي تي و کاي دو صورت گرفت. P<0.05 سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: در گروه آدامس نسبت به گروه کنترل، اختلاف ميانگين فاصله زماني سمع صداي روده (۱۲٫۵±۲٫۵ ساعت در برابر ۶٫۵±۱٫۵ ساعت)، دفع گاز (۲۲٫۴±۴٫۱ ساعت در برابر ۱۲٫۵±۲٫۰ ساعت)، زمان احساس حرکات روده (۱۵٫۷±۳٫۴ ساعت در برابر ۷٫۴±۱٫۷ ساعت)، دفع مدفوع (۲۳٫۴±۴٫۸ ساعت در برابر ۱۵٫۵±۲٫۵ ساعت) و مدت بستري (۱٫۱±۰٫۳۴ روز در برابر ۰٫۹۶±۰٫۱۸ روز) معني دار بود (در تمام موارد P<0.001).