مقاله اثرات جيره حاوي چربي بر غلظت سرمي و ارتباط متقابل لپتين و هورمون هاي تيروئيدي در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۲۸ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرات جيره حاوي چربي بر غلظت سرمي و ارتباط متقابل لپتين و هورمون هاي تيروئيدي در موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چربي
مقاله غلظت سرمي لپتين
مقاله هورمون هاي تيروئيدي
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محبي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تراكمه ساماني سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لپتين، پروتئين توليدي از ژن ob است که توسط سلول هاي بافت چربي توليد مي شود. نقش اصلي لپتين تنظيم اشتها و ميزان مصرف انرژي است. هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات چربي جيره بر مقادير سرمي لپتين و T3  و اثرات متقابل اين هورمون است.
روش بررسي: در اين تحقيق ۱۸ سر موش نر پس از دو هفته تغذيه با جيره معمول به دو گروه تقسيم شدند. به مدت سه هفته، گروه کنترل جيره معمول را دريافت کردند در حالي که گروه ديگر جيره حاوي چربي بالا دريافت نمودند که از اضافه نمودن
۲٫۵ درصد روغن زيتون، ۱ درصد کلسترول و۰٫۲  درصد اسيدکوليک به دست آمد. سپس از موش ها خونگيري به عمل آمد. غلظت سرمي لپتين و T3 به ترتيب به روش الايزا و راديو ايمونواسي اندازه گيري شدند. تري گليسريد و کلسترول نمونه ها با استفاده از روش هاي استاندارد شيميايي سنجش شد. چربي محوطه بطني نيز توزين گرديد. معني دار بودن اختلاف پارامترهاي سنجش شده بين گروه هاي مختلف با آزمون آماري t و معني دار بودن ارتباط و وابستگي مقادير کمي به دست آمده در گروه هاي مختلف با آزمون Pearson تعيين شد.
نتايج: وزن چربي محوطه بطني، غلظت سرمي تري گليسريد و کلسترول در گروه دريافت کننده جيره حاوي چربي بالا به ترتيب ۱۰۸%، ۵۹% و ۱۰۷% بيشتر از گروه کنترل بود ((P<0.001. ارتباط آماري معني دار مستقيمي بين وزن چربي محوطه بطني و غلظت سرمي لپتين در هر دو گروه کنترل و دريافت کننده جيره حاوي چربي بالا مشاهده گرديد (P=0.002 ,r=0.87) و ((P=0.001 ,r=۰.۸۹ مقادير سرمي لپتين و T3 در گروه دريافت کننده جيره حاوي چربي بالا واجد ارتباط معني دار معکوس بودند (P=0.001 ,r=0.67)
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثرات جيره حاوي چربي بالا بر ارتباط متقابل لپتين و T3 است.