مقاله اثرات حفاظتي عصاره الكلي كلاله زعفران در مقايسه با سيليمارين بر سميت كبدي ريفامپين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثرات حفاظتي عصاره الكلي كلاله زعفران در مقايسه با سيليمارين بر سميت كبدي ريفامپين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله ريفامپين
مقاله سميت كبدي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: داروي ضد سل ريفامپين براي كبد بسيار سمي مي باشد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثرات محافظتي عصاره الكلي كلاله زعفران در مقايسه با داروي استاندارد سيليمارين بر سميت كبدي ريفامپين در موش صحرايي مي باشد.
مواد و روش كار: اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي در سال ۸۸، در مركز تحقيقات دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفت. ۴۰ موش صحرايي نر ويستار با ميانگين وزني ۲۰ ± ۲۰۰ گرم و سن ۱۰ هفته به طور تصادفي در پنج گروه هشت تايي توزيع گرديدند. گروه يك به عنوان شاهد سالم، نرمال سالين (۱۰ ml/kg) و گروه دو به عنوان شاهد مسموم، ريفامپين (۵۰۰ mg/kg) دريافت كرد. به گروه سه به عنوان كنترل مثبت، سيليمارين(۵۰ mg/kg) توام با ريفامپين(۵۰۰ mg/kg) و به گروه هاي چهار و پنج ، عصاره الكلي كلاله زعفران (به ترتيب mg/kg 40و ۸۰) همراه با ريفامپين(۵۰۰ mg/kg) تجويز گرديد. كليه تيمارها روزانه و از طريق گاواژ در مدت ۳۰ روز انجام شد. در پايان، سطح سرمي آنزيم هاي شاخص عملكرد كبد (آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز و آلكالين فسفاتاز)، بيلي روبين تام، آلبومين و پروتئين تام موش ها مورد سنجش قرار گرفت. آسيب شناسي بافتي نيز جهت ارزيابي درجات مختلف آسيب كبد انجام شد.
يافته ها: عصاره الكلي كلاله زعفران (۴۰,۸۰ mg/kg) و سيليمارين به طور معني داري ميزان آنزيم هاي شاخص عملكرد كبد و بيلي روبين تام را كاهش و سطوح آلبومين و پروتئين تام سرم را در موش هاي تيمار شده با ريفامپين، افزايش دادند. در آسيب شناسي بافتي، سيليمارين و عصاره الكلي كلاله زعفران، آسيب بافتي ناشي از ريفامپين را بهبود بخشيدند. نتايج هيستوپاتولوژي با يافته هاي بيوشيميايي يكسان بود.
 نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه عصاره الكلي كلاله زعفران (۸۰ mg/kg) از لحاظ محافظت كبد در برابر سميت ريفامپين، با داروي استاندارد سيليمارين برابري مي كند.