سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین تابیه زاد – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
صابر شاهوئی – رئیس دانشکده کشاورزی استان کردستان

چکیده:

فرسایش پذیری، کمبود رطوبت و مواد آلی از مشکلات اصلی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رونـد بـرای نیـل بـه اهـداف سیستم کشاورزی پایدار حفظ توان تولید خاک جلـوگیری از فرسـایش خاک، اعمال روشهای حفظ و ذخیـره رطوبـت، خـاک ورزی مناسـب، استفاده از ارقام مقاوم به تنش خشکی ضروری بـه نظـر مـی رسـد. از عوامل تهدید کننده کشاورزی پایدار : تخریب پـذیری خـاک، کوچـک بودن اراضی زراعی، شخم مراتع و تبدیل آن به اراضی زراعـی، شـخم های نادرست، رعایت نکردن شیب حد می باشد. موارد یاد شده نهایتـاً تخریب خاک و کاهش عملکرد را به دنبال دارد. مطالعات انجام شـده نشان میدهد که عامل اصلی کـاهش عملکـرد در زمینهـای فرسـایش یافته تغییر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک از قبیل ظرفیت آب قابل استفاده، افزایش وزن ظاهری، شسته شدن مواد خاک مـی باشـد. لـذا بمنظور بررسی تدابیر مختلف زراعـی و خـاک ورزی و بررسـی شسـته شدن خاک در اراضـی شـیب دار و دیـم ناشـی از اعمـال مـدیریتهای
مختلف در عملکرد و به عبا رتی در کاهش و یا افزایش عملکـرد گنـدم دیم با شبیه سازی فرسایش خـاک و برداشـت مقـادیر مختلـف خـاک سطحی در ارتباط با شسته شدن مواد معدنی و غذایی خاک در مقایسه با تیمار بدون خاک برداری آزمایشی در قالب طرح دوبار خـرد شـده در سی وشش تیمار و سه تکرار در ایستگاه حیـدرلو ار ومیـه بمـدت چهـار سال زراعی به اجرا در آمد آزمایشها در زیر گروه خاکهای غالب منطقه (Fine carbonatic, mesic calcic xerollicxerocbrepts) اجرا گردیـد. آزمـایش شـامل برداشـت خـاک درکرتهای اصلی، مقادیر مختلف کود فسفره در کرتهای فرعی و مقـادیر مختلف کود ازته در کرتچه ه ا تیمار برداشت خاک عبارت بود ازD0 بعنوان شاهد و D5 ، D10 ، ) D15 سانتیمتر عمق خاک برداری از خاک زراعی سطحی . سطوح کود فسفره شـامل P0 ، P30 ،P60 کیلـوگرم در هکتار و سطوح کود ازته شامل ) N0 ، N60 ، ) N30 کیلوگرم در هکتار نتایج حاصل از اجرای طـرح نشـان داد اثـر ت یمـار هـای خـاک سطحی مصرف ازت و مصرف فسفر در میزان عملکرد دانـه گنـدم بـه ترتیب در سطح (α =۰٫۰۵) ، )α =۰٫۰۱) معنی دار بود و اثـر متقابــل کــود ازتــه بــا برداشــت خــاک ســطحی در ســطح احتمــال
درصد ۱۱ ( معنی دار بود. ضریب تغییرات ا ین آزمایش α =۰٫۰۵) بود