سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن علی شایانفر – استادیار گروه مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور قلعه نوی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده:

اثر خوردگی میلگردهای داخل بتن بر مقاومت کششی سازه های بتن مسلح از مباحث مهم در بهره برداری این نوع سازه ها در مناطق با شرایط خورندگی بالا می باشد . در این مقاله به بررسی اثرات خوردگی بر رفت ار پیوستگی، الگوی ترک، پیش بینی فاصله ترک ها و مقاومت کششی قطعات بتن مسلح پرداخته می شود . برای بررسی موارد مذکور یک برنامه آزمایشگاهی شامل تعداد زیادی نمونه استوانه ای بتن مسلح با پوشش های بتنی و درصدهای متفاوت فولاد، تحت تاثیر مراحل مختلف خوردگی تنظیم شده است . نمونه ها در داخل یک ظرف محتوی آب و نمک )محلول ۵% نمک( قرار داده شده و از دستگاه منبع تغذیه برای تولید خوردگی استفاده شده است. رفتار نمونه ها برای هر تراز خوردگی از طریق آزمایش کششی بررسی شده است. برای هر کدام از نمونه ها تغییرات مقاومت کششی کل نمونه برحسب کرنش متوسط نمونه تعیین شده و رفتار عضو در نواحی مختلف بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته است . فاصله متوسط ترک ها و حداکثر تنش پیوستگی بوجود آمده برای هر تراز خوردگی نیز مورد بررسی قرار گرفته و روابطی برای آن ها پیشنهاد شده است. مهمترین متغیرهای بکار رفت ه در این تحقیق، تراز خوردگی(Cw ) ضخامت بتن محافظ ( c ) قطر میلگرد( d )نسبت فولاد و نسبت های. d / ρ و c / d ( ρ میباشند